1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6688898

Besoekers aanlyn

Ons het 17 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

LAAT ALLES IN LIEFDE GESKIED

Bybel1 Kor. 16:5-24

“Laat alles by julle in liefde geskied.” (:14).

Die gebod van die liefde. Die gebod waarop die hele wet van God gebou is. Die liefde tot God ten eerste en ten tweede die liefde tot ons naaste is die gebooie waaraan die hele wet van God hang. “ Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.” (Matt. 22:40).

Die opdrag om liefde teenoor God en ons naaste te bewys kan in die Woord van God nie oorbeklemtoon word nie. Dink maar hoe gereeld die Here Jesus Christus hierdie gebod by mense ingeskerp het. Die kort tydjie wat Christus se marteldood voorafgegaan het, het Hy menigmaal gebruik om hierdie gebod van liefde by Sy dissipels in te skerp. “Dít is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het.” (Joh. 15:12). “Dit gebied Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê.” (Joh. 15:17).

Die Here Jesus Christus stel dit dat liefde vir ons naaste ‘n kenmerk van Sy volgelinge is. “’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.” (Joh. 13:34&35). “As iemand sê: Ek het God lief — en sy broeder haat, is hy ’n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê.” (1 Joh. 4:20&21).

Die apostel Paulus het die belangrikheid van die liefde in die Evangelie en in die hart van God baie goed verstaan. Dit blyk duidelik uit sy brief aan die Korinthiërs. “AL sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ’n klinkende metaal of ’n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie.” (1 Kor. 13:1-3). Hy deel ook in sy brief aan die Romeine met die gelowiges in Jesus Christus daar hierdie waarheid. “WEES aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ’n ander liefhet, het die wet vervul.” (Rom. 13:8).

Ware en opregte liefde is ongetwyfeld een van die grootste kragte wat in die heelal bestaan. Dit is die krag van liefde wat ons as verlore sondaars tot God nader getrek het.   “Die HERE het aan my verskyn uit die verte: Ja, Ek het jou liefgehad met ’n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid.” (Jer. 31:3). Dit is die krag van liefde wat onse Here Jesus Christus ondersteun het om in Sy diepste nood, vernedering, pyn en marteling aan God getrou te bly en daardeur die losprys vir elke ware gelowige se sondelas te betaal. Dit is die krag van liefde wat bitterheid en woede wegspoel soos seep en water vuilheid weg was. Dit is die krag van liefde wat seerkry wat nie in woorde uitgedruk kan word nie weer volkome kan genees. Dit is ‘n krag wat ons as gelowiges so sterk aan God bind dat niks ons van Hom kan skei nie. “Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.” (Rom. 8:38&39).

Ek wil u graag herinner aan Gídeon wat God se volk uit die hand van die Midianiete moes verlos. Hierdie man was besig om by die parskuip koring uit te slaan toe die Here aan hom verskyn het. Ons kan agterkom dat terwyl Gídeon hier besig was met sy dagtaak was hy ook in sy gees onrustig oor die ellendige toestand van sy volk. Hy was onrustig en hartseer oor die verdrukking, gevaar, plundering en swaarkry wat sy volk moes verduur. Dit getuig van Gídeon se naaste liefde. Indien hy nie sy volk liefgehad het nie sou hy tog nie hieroor ontstemd gewees het nie? En wat sê die Here aan Gídeon? Wat sê die God wat die kenner van elke hart is aan hom? Wat sê God wat Gídeon se liefde raaksien aan hierdie man? “Toe draai die HERE na hom toe en sê: Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie Ek wat jou stuur nie?” (Rigt. 6:14). Sien u die krag van liefde! Hierdie gewone man soos ek en u word deur liefde bekragtig dat selfs die Almagtige God van die heelal hom as ‘n dapper held aanspreek. “En die Engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die HERE is met jou, dapper held!” (Rigt. 6:12).

Ek en u moet ook vandag opnuut besef dat ons ook in ons volk se ellendige toestand van die dag ‘n groot verskil kan maak. Ons het dalk nie buitengewone vermoëns of talente nie. Maar as ek en u met die liefde van God in ons harte optree en werk, het ons ‘n buitengewone groot krag wat in en deur ons werk. En deur hierdie krag kan ons ‘n groot verskil maak. Ons kan in deur hierdie krag vir ons hemelse Vader veel diens in Sy koninkryk verrig. Ons kan in hierdie krag soveel doen wat tot getuienis sal dien dat ons waarlik Sy dissipels is.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie