1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696658

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

GEBED AAN BEGIN VAN WOUDENBERGSE RAADVERGADERING WORD OKTOBER GESKRAP

FAKSIEVOORSITTER MNR HENK-JAN MOLENAAR: "ONS AS STAATKUNDIGE GEREFORMEERDE PARTY IS ONTSTEL"

Die linkse politieke partye van Gemeentenbelangen Woudenberg, Party vir die Arbeid-Groen Links en die liberale VVD het in die Woudenbergse raad 'n inisiatiefvoorstel ingedien om die 2019 07 22 1gebed waar eers elke vergadering mee begin het te skrap. Hulle voel dat hierdie gebed waar vir wysheid en God se seën gebid word nie pas by 'n gemeenteraad waar elke inwoners hul moet in herken. Ons moet hierby lees: 'wat nie pas in 'n reënboognasie nie'. Die Staatkundige Gereformeerde Party en die Christenunie en die Christen Demokratiese Appél het teen gestem. Hulle is van mening dat hierdie gebed baie belangrik is om te wys ons is afhankelik van die Here. Nav. van die besluit het ons 'n insiggewende vraaggesprek gehad met die faksievoorsitter van die SGP, meneer Henk-Jan Molenaar.

"Meneer Molenaar zou u voor we met het vraaggesprek aanvangen iets over u zelf willen vertellen aan de lezers?"

"Mijn naam is Henk-Jan Molenaar. Ik ben 39 jaar geleden geboren in Woudenberg, inmiddels bijna 11 jaar getrouwd met Leidy en vader van vier dochters (10 jaar, een tweeling van 8 jaar, 6 jaar) en een zoon (2 jaar). Wij behoren kerkelijk in de Gereformeerde Gemeente in Amersfoort. Vanaf 2006 ben ik werkzaam als planeconoom bij bbn adviseurs in Houten. Een planeconoom maakt in opdracht van gemeenten of projectontwikkelaars financiële berekeningen (grondexploitaties) voor bijvoorbeeld woningbouwprojecten of de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen.

Naast mijn functie in het gezin en mijn baan als planeconoom ben ik sedert maart 2014 raadslid en fractievoorzitter voor de SGP in Woudenberg. Op bijgevoegde foto staat onze huidige fractie met van links naar rechts: Jan Mulder (raadslid sedert 2004), Jan van den Dool (raadslid sedert 2014), Henk-Jan Molenaar (raadslid en fractievoorzitter sedert 2014), Frans Hazeleger (commissielid) en Henry van Veldhuizen (commissielid).

De SGP bezet in Woudenberg 3 van de 15 zetels in de gemeenteraad."

"Is dat schrappen van het ambtsgebed een rechtstreeks gevolg van de maar voortschrijdende secularisatie of is er meer aan de hand?"

"Door de voortschrijdende secularisatie verdwijnt er ruimte en begrip voor christelijke waarden en tradities. Volgens de tegenstanders van het ambtsgebed is het voor niet-gelovigen ongemakkelijk om mee te doen aan een collectief gebed tot de Heere God. Ook het woord inclusiviteit een relatief nieuw begrip werd gebruikt. Het ambtsgebed zou niet inclusief zijn. Het ambtsgebed zou niet-gelovigen uitsluiten.

Een ander aspect wat waarschijnlijk op de achtergrond een rol heeft gespeeld is de coalitievorming na de verkiezingen in 2018. De grootste partij (Gemeente Belangen Woudenberg, een lokale partij) heeft in die campagne de zondagsopening van winkels erg gepromoot. In de onderhandelingen over de coalitie heeft de ChristenUnie als coalitiepartij hierover de rug recht gehouden en daar heeft GBW uiteindelijk mee moeten instemmen. Over het behoud van het ambtsgebed heeft de coalitie geen afspraken gemaakt en vervolgens heeft GBW deze kans gepakt".

"Wat beweegt deze linkse partijen en die ene liberale partij om voorgoed komaf te maken met zo'n belangrijk gegeven?"

"Ik heb in de discussies en gesprekken over dit onderwerp twee soorten ‘tegenstanders’ gesignaleerd. Een groep waar een stuk vijandschap meespeelt tegen het geloof en weerstand tegen bijvoorbeeld de gestage groei van de achterban van de SGP in Woudenberg. En ook een groep die wel degelijk veel respect heeft voor het geloof, maar vindt dat een overheid inclusief ofwel neutraal zou moeten zijn".

"De gemiddelde lezer zal zich afvragen of het dorp Woudenberg dan zó divers is dat de zegen van de Schepper vragen bij de opening van een vergadering mensen tegen de borst stuit hoofd. Kunt u hier iets meer over vertellen?"

"Dat is eigenlijk ook wel het vreemde van het besluit op dit moment. Ik refereerde hiervoor al aan de gestage groei van de achterban van de SGP in Woudenberg. Op dit ogenblik zien we bij landelijke verkiezingen dat bijna de helft van de Woudenbergers op een van de drie christelijke partijen stemt. En de afgelopen decennia is daarin een langzame en gestage groei te zien. In de gemeenteraad zijn momenteel 7 van de 15 raadszetels voor CDA, CU of SGP. De niet christelijke meerderheid die vroeger dus groter was dan nu had in het verleden blijkbaar minder moeite met het ambtsgebed dan thans het geval is. De tegenstanders hebben overigens aangegeven dat er vanuit het dorp, dus van buiten de gemeenteraad, helemaal geen klachten zijn binnengekomen tegen het ambtsgebed. Dus wat dat betreft zit de weerstand slechts bij de verschillende raadsleden zelf".

"Gemeentebelangen Woudenberg -dekt de vlag eigenlijk wel de lading vragen we ons af- voerde als argument aan dat 'dit gebed als uiting van één specifieke geloofsovertuiging niet past bij een gemeenteraad waarin iedere inwoner zich vertegenwoordigd moet kunnen weten'. Hoe moeten we deze woorden opvatten?"

"Dat eerste punt hebben we in het debat ook ruimschoots aan de orde gesteld. Want ze presenteren zich graag als een brede partij waarin ook christenen politiek actief zijn. En wat dat betreft is het onbegrijpelijk dat juist deze partij met dit initiatief gekomen is.

De waarde van het ambtsgebed is voor ons juist dat de hele gemeenteraad als collectief belijdt ‘de Heere van hemel en aarde’ nodig te hebben en bidt om Zijn zegen. Uit het argument van GBW blijkt dat ze vinden dat de overheid neutraal moet zijn en ze begrijpen niet dat die neutraliteit niet bestaat".

"Nadat ze dit voorstel hadden ingediend wilden ze, wellicht als doekje voor het bloeden een neutrale openingstekst voorstellen in de plaats van het ambtsgebed. Dit zou dan een ogenblik moeten zijn van een kleine persoonlijke stilte of een filosofische gedachte. Ons doet zulks denken aan een soort van oecumenisch gebeuren waar alleen nog zowel goden en afgoden als het eigen ik een prominente plek innemen maar waarin voor de Heere God geen enkele plaats meer is. Is dit juist gesteld of is dit overdreven?"

"Als fractie zijn we van mening dat deze stelling grotendeels juist is. Het oorspronkelijke voorstel 2019 07 22 2was het gebed te vervangen door een openingstekst. Een tekst die uitgaat van eigen kracht, het geloof in onszelf, en ook het gelijk stellen van het christelijke geloof met allerlei andere inspiratiebronnen en levensvisies. Wij zagen zo’n openingstekst dan ook niet als een neutrale vervanging, maar juist als het tegenovergestelde van een gebed. Als tegemoetkoming wilde de initiatiefnemers ons nog wel ruimte bieden voor een stiltemoment na die openingstekst".

"Zowel uw fractie als het CDA hebben zo'n zogenaamd 'stiltemomentje' afgewezen en kiezen dan nog liever voor een kale opening. Hoe reageerden de voorstanders van afschaffing hierop?"

"Dat hadden ze niet verwacht en begrepen ze in eerste instantie ook niet, zij dachten echt dat het een handreiking was. Alleen een stiltemoment als opening hadden we wellicht nog wel gesteund, maar het voorstel was dus eerst die collectieve openingstekst en daarna nog een stiltemoment. Dat stiltemoment zou dan voor de christelijke raadsleden nog ruimte bieden voor een stil individueel gebed. In de commissievergadering heb ik aangegeven dat dat individuele gebed er al is, thuis, voorafgaand aan de vergadering".

"Heeft u hiervoor gekozen om de raad erop te wijzen dat heil en zegen node gemist zullen worden bij elke vergadering?"

"Uiteraard heb ik gewezen op de grote waarde van het collectieve ambtsgebed en dat we op zo’n gebed ook daadwerkelijk zegen mogen verwachten. Dit als onderstreping van de grote verantwoordelijkheid van het besluit om het ambtsgebed te schrappen. Het belangrijkste argument was voor ons de weerstand tegen die collectieve openingstekst. Zoals hiervoor al aangegeven zien wij die collectieve openingstekst van eigen kracht en geloof in onszelf als tegenovergestelde van het collectieve ambtsgebed".

"Dat is duidelijk. U heeft verklaard dat, ondanks de afschaffing van het ambtsgebed, het gebed van inwoners en kerken voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gehandhaafd blijft. Kunt u dit nader duiden?"

"In onze eigen kerkelijke gemeente wordt elke zondagmiddag gebeden voor onze koning, de landelijke regering, maar ook de lokale gemeenteraden en colleges. En dat geldt ook voor vele andere kerken.

Nadat in de besluitvormende vergadering duidelijk was dat het ambtsgebed geschrapt zou gaan worden, leek het me gepast om mijn mede raadsleden daarop te wijzen, want ik denk dat velen in de gemeenteraad niet weten van het bestaan van dergelijk gebeden.

Ik heb daarbij ook aangegeven dat deze gebeden wel degelijk ‘inclusief’ zijn, namelijk gebeden voor de hele raad en het hele college, ongeacht het geloof en de politieke afkomst van raadsleden, burgemeester en wethouders".

"Omdat de linkse partijen niets van de Heere God willen weten maar wél koketteren met andere goden zoals bijvoorbeeld allah, zouden we ons kunnen voorstellen dat ze een gebed waar deze afgod om een zegen wordt gevraagd als alternatief willen aandragen. Zeggen we nu iets vreemd of zit er wellicht een kern van waarheid in onze vraag besloten?"

"Een kern van waarheid zit er zeker wel in. Maar dan niet in een islamitische afgod of een boeddhistische afgod, maar in het eigen IK als de grote afgod van ons geseculariseerde en geïndividualiseerde Nederland. Daar was de voorgestelde openingstekst een goed voorbeeld van".

"Vanaf begin oktober zullen de raadvergaderingen alleen nog maar neutraliteit uitstralen en met een tik van de hamer van de voorzitter aanvangen. Dit gegeven lijkt ons niet echt makkelijk. Heeft u al besloten hoe uw fractie dit zal oppakken. Bent u wellicht voornemens voor aanvang om thuis of in de beslotenheid van een ruimte op het gemeentehuis de zegen van de Heere te vragen?"

"Met ingang van november 2019 zal er dus helaas geen collectief ambtsgebed meer worden uitgesproken voorafgaand aan de raadsvergadering. Een verdrietige constatering. Wij zijn voornemens de komende periode met het CDA en de CU in gesprek te gaan om te bezien of en hoe wij als christelijke fracties voorafgaand aan de raadsvergadering een gezamenlijk gebedsmoment kunnen organiseren. Daarnaast hebben wij natuurlijk onze verantwoordelijkheid voor het persoonlijke gebed thuis".

"We danken u hartelijk voor uw tijd en moeite en wensen u en uw fractiegenoten Gods rijke zegen toe".

"Het genoegen was geheel aan mijn kant".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie