1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691523

Besoekers aanlyn

Ons het 44 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

BEWAAR JULLESELF!

Bybel1 Joh. 5:1-21

“My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.”

Geliefdes, in hierdie 5de hoofstuk van die eerste algemene brief van die apostel Johannes word ons herhaaldelik geleer van die kosbare skat wat ‘n gelowige in Christus Jesus ontvang het. Ons wat vêr van God was, het deur die dure bloed van onse Here Jesus Christus weer naby aan God gekom. “Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus.” (Efés. 2:13). En Johannes maan ons om hierdie kosbare skat wat ons ontvang het sorgvuldig te bewaar.

Dit is Christus se begeerte om aan ons die lewe te skenk. Ja, dit is Sy begeerte om ons metGod te versoen sodat ons waardig geag mag word om in Sy ewige koninkryk in te gaan. “En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.” (2 Kor. 5:18&19). Ja, Hy wil aan ons die ewige lewe skenk.

Johannes waarsku ons egter dat die satan met aanwending van alle ywer sal werk om ons van hierdie kosbare skat, van ons lewe in Jesus Christus, te beroof. “Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.” (Joh. 10:10). Die satan probeer al sedert die eerste geskape mense om die mens van God te vervreem. Hy probeer vyandskap tussen ons en God bewerk. Hy probeer die begeerte in ons hart na God met allerhande ander ydelheid en nietighede te vervang. En Johannes waarsku ons hierteen in vers 21 van ons gelese gedeelte wanneer hy dit stel dat ons onsself van die afgode moet bewaar.

Die Hebreeuse woord vir afgod is, interessant genoeg, “elil” wat nietigheid beteken. En hoe maklik word ons nie vandag nog deur die satan tot allerhande nietighede verlok nie! Ons dink te maklik dat wanneer ons nie voor beelde neerval en daartoe bid nie dat ons nie met afgodery besig is nie. Maar geliefdes – afgodery is veel meer as die aanbidding van fisiese beelde. Afgodery is daardie nietighede wat ons harte van God afvallig maak. Dit is daardie dinge wat ons hart vir Hom afstomp. Dit is daardie dinge wat tot gevolg het dat ons liefde vir Hom verkoel. Dit is daardie dinge wat die satan met welslae gebruik om ons van God te vervreem, teen God opstandig te maak en ons van ons vryheid en vrede met God in Christus

Jesus te beroof. Dit is die dinge wat hy gebruik om ons van die voete van Christus, van die troon van God weg te voer na die stomme afgode, die nietighede van hierdie wêreld.

God het ook deur die diens van Paulus gelowiges gemaan om van die afgodediens weg te bly. DAAROM, my geliefdes, vlug vir die afgodediens.” (1 Kor. 10:14). Paulus het ook in sy brief aan die Kolossense geleer dat afgodediens veel meer as net die aanbidding van fisiese afgodsbeelde is. “Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is,” (Kol. 3:5). Dit was Samuel wat ook aan koning Saul geleer het dat ongehoorsaamheid aan die stem van God ook as afgodery bestempel word. “Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. …” (1 Sam. 15:20). Hierdie woorde laat menige

van ons dalk ‘n knop in die keel kry, want hoe algemeen is wederstrewigheid en eiesinnigheid nie in ons tyd nie!

Geliefdes, ons behoort nie die waarskuwing uit God se Woord teen afgodery ligtelik op te neem nie. In teenstelling met die talle dwaalgeeste van ons tyd wat leer dat God sommer almal in Sy hemelse koninkryk toegang sal verleen omdat Hy so liefdevol en genadig is, is die lering uit die Heilige Woord van God. “Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. (Efés. 5:5). Ja, geliefdes, wanneer ons hierdie woorde van God ter harte neem maak die woorde van onse Here Jesus Christus in Lukas 13:24 baie sin. “Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.”

Dit is vir elkeen van ons nodig, geliefdes, om gereeld stil te raak en oor lewens voor God te besin. Dit is nodig om stil te raak voor God sodat ons na Sy stem kan luister. Ja, dit is nodig om sorgvuldig te luister na daardie fluisterstem van God wat ons op die ewige weg sal lei wanneer die satan ons tot die dwaalweë van afgodery wil verlei. “en jou ore sal ‘n woord agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, wandel daarop! Wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan.” (Jes. 30:21).

Mag ons elkeen hierdie weg volg waarlangs die Heilige Gees ons wil lei. Ja, mag ons op hierdie smal weg wandel en daarop volhard eerder as om te wandel langs die weg van afgodery waarlangs die koninkryk van God nie te vinde is nie. “OMDAT Christus dan vir ons na die vlees gely het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gely het, opgehou het met die sonde, om die orige tyd nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye.” (1 Pet. 4:1-3).

Amen.

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie