1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691334

Besoekers aanlyn

Ons het 17 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE WERKING VAN DIE GEES

BybelRigters 13:1-25

“En die Gees van die HERE het hom begin drywe in die laer van Dan tussen Sórea en Estáol.”  (:25).

‘n Algemene fout wat mense maak, is om te dink dat Jesus Christus eers in die Nuwe Testament begin figureer.  Hy wat Jesus Christus is, het nie eers begin leef toe Hy in Betlehem gebore is nie.  Hierdie gebeurtenis was slegs Sy verskyning in die vlees om onder ons te woon, maar Hy is van ewigheid af alreeds by God die Vader.  “IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.” (Joh. 1:1).  ‘n Behoorlike bestudering van die Woord van God leer ook vir ons op verskeie plekke waar Hy alreeds in die Ou Testament aan mense verskyn het.  Lees maar gerus met die nodige aandag in Génesis 18 van Sy verskyning aan Abraham.   Sy betrokkenheid met Israel se uittog uit Egipte en hulle trek deur die woestyn is ook duidelik.  En Sy verskyning aan Josua voordat hy Jérigo ingeval het.  “En Hy sê: Nee, maar Ek is die leërowerste van die HERE; Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra Hom: Wat wil my Here aan sy dienskneg sê?” (Jos. 5:14).  Ons sien ook in ons gelese gedeelte hoedat Hy self aan Simson se ouers verskyn.

Ons maak dan maklik ‘n soortgelyke fout om te dink dat die Gees van God eers na Jesus Christus se Hemelvaart in mense se lewens begin werk het.  Ons lees dan immers eers van die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2.  Ons is weereens skuldig aan ‘n gebrekkige kennis indien hierdie ons verstaan van sake is.  Ons lees in vers 25 van ons gelese gedeelte hoedat die Gees van die HERE vir Simson begin drywe het.  Dit is dus die Gees van die HERE wat oor Simson vaardig geraak het om deur hom te werk.  Eweneens is daar op verskeie ander plekke in die Ou Testament voorbeelde van soortgelyke aard.  “En die Gees van die HERE het op hom gekom, en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer;…” (Rigt. 3:10).  “En die Gees van die HERE het Gídeon vervul; …” (Rigt. 6:34).  “Toe het die Gees van die HERE op Jefta gekom …” (Rigt. 11:29).  “En die Gees van die HERE sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in ’n ander mens verander word.” (1 Sam. 10:6).

Is ons nie maklik daartoe geneig om te vergeet dat God se Woord aan ons as Sy lewende Woord gegee is.  Ons lees dit dikwels asof dit maar net gebeure uit die geskiedenis is sonder om God se boodskap wat vir ons daarin opgesluit lê, raak te sien.  Dit is omdat die boodskap uit God se Woord slegs vir ons deur die werking van die Heilige Gees verstaanbaar is.  Dit is die Gees van God wat die Woorde van God vir ons lewend maak.  “Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.” (Joh. 6:63).  Dit is hierdie Gees wat met krag in ‘n mens se lewe werk.  Dit is hierdie Gees van God wat die beeld van God in elke mens by wie Hy woning maak weer kom herstel.  Dit is hierdie Gees wat in elke bekeerling se lewe werksaam is soos wat Hy oor Saul vaardig geraak het om die bekeerling in ‘n ander mens te verander!  ““En die Gees van die HERE sal oor jou vaardig word, …

… en in ’n ander mens verander word.” (1 Sam. 10:6).  Paulus leer hierdie selfde waarheid in die briewe aan die Efésiërs en die Kolossense .  “dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed” (Efés. 4:22&23).  “en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,” (Kol. 3:10).

 

Ons word met verwondering vervul wanneer ons lees van al die wonderlike dinge wat God deur mense se lewens gedoen het.  Die wonderwerke wat Hy deur Moses kon doen.  Die oorloë en oorwinnings waartoe Josua en die latere Rigters deur die Gees van God gelei is.  Die mense wat tot bekering gekom het deur die apostels se prediking.  En selfs die mense wat deur die apostels genees is!  Daar was egter nie een van hierdie mense wat deur eie krag hierdie wonderlike dade verrig het nie.  Hulle krag was in hul swakheid.  “En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.  (2 Kor. 12:9).  Hulle was nederig genoeg sodat daar ruim plek vir God se Gees in hul harte was.

 

Die Woord van God is nie ‘n geskiedenis boek met mooi verhale nie.  Die Gees van God was ook nie alleen in die geskiedenis in mense se lewens werksaam nie.  Die Gees is deel van die Goddelike Drie-Eenheid en leef en werk vandag nog in mense se harte en lewens.  Die rede waarom talle mense nie die nabyheid van God se Gees ervaar nie is nie omdat Hy nie meer bestaan nie, maar omdat hulle Hom nie koester nie.  Ons word daarteen gewaarsku om God se Gees nie te bedroef nie!  “En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.” (Efés. 4:30).  Dink maar hoedat God se Gees van Saul gewyk het omdat hy aan Hom ongehoorsaam was en Hom dus bedroef het.  “MAAR die Gees van die HERE het van Saul gewyk, …” (1 Sam. 16:14).

 

Ek en u moet dalk vandag opnuut herinner word dat God ook deur Sy Gees in ons lewens wil woon en wil werk.  “Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?” (1 Kor. 3:16).  Indien ons dieselfde fout as Saul en andere maak om so besig te wees om ons eie eer te soek, ons eie wil na te streef en dus ons eie koninkryk te dien, moet ons nie vra waarom die Heilige Gees nie in ons lewens werksaam is nie.  Hy vra nie ons vermoë of krag nie, maar ons gehoorsaamheid, gewilligheid en onderdanigheid.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie