1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691571

Besoekers aanlyn

Ons het 38 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

VREES EN ONTKENNING DIE EUWEL VAN ONS TYD

Im BrittishOnlangse gesprek met emigrante uit Suid Afrika na Brittanje, het opnuut bevestig dat die fenomeen van vrees en ontkenning simptomaties is van die wêreldling. ‘n Uitvloeisel van die lafaard wat sy gebrek aan moed, geloof, patriotisme, taal en durf versteek in politiekke korrektheid en oënskynlike verdraagsaamheid van alle vorme van andersheid, hetsy fisies, kultureel, godsdiens, moraliteit, beskaafdheid, ens., ens..

Die maklikste om te ontkom aan die verantwoordelikheid om te handhaaf en te hou vir die geslag wat na jou moet kom, is emigrasie! Daar waar dit nie so ooglopend is nie kan al die waardes wat saamhang met ras en volk en land soos ‘n kleed afgewerp word in die kosmos van veelrassigheid.

‘n Waarskuwing dat die Moslems die Britte se bestaande waardes bedreig, soos elders in Europa, het by die Afrikaanse “Britte” feitlik onmiddellik ‘n gewetenskrisis veroorsaak wat nugter begrip en be-oordeling van ‘n potensiële gevaar in die dampkring van liberalisme waarmee hulle besoedel geraak het, laat verdwyn.

Hulle reaksie was as volg: Die vader skryf onder die naam van sy elfjarige verengelsde seun die volgende kommentaar, wat reflekteer op die intelligensie van elke volwassene wat daaraan blootgestel is. “We live in a society which is tolerant to all groups of people what ever (there) race, background and religion is and that is why in all city’s around the UK there are mixed religions and race within parliament and government.”..... en aan die Afrikaanse sender van die waarskuwing sê hy:

“And please don’t enforce your political behaviour on us.” Wat buite die begripsvermoë van hierdie lafhartige Pa val, is die uiteindelike gevolge van sy wanstaltige siening. Om die godsdienstige en waarskynlik ernstigste saak van weerstandigheid teen God se waarskuwings in die boek Esegiel 33 in die wind te slaan, verteenwoordig die dood! “EN die woord van die HERE het tot my gekom en gesê:

2             Mensekind, spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle: As Ek die swaard oor ’n land bring, en die mense van die land neem ’n man uit hulle kring en stel hom as wag vir hulle aan,

3             en hy sien die swaard aankom oor die land en blaas met die basuin en waarsku die mense —

4             as dan iemand die geluid van die basuin hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof.

5             Hy het die geluid van die basuin gehoor, maar het hom nie laat waarsku nie: sy bloed is op hom. Maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel.

6             As daarenteen die wag die swaard sien kom en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem ’n siel uit hulle weg — dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal Ek van die hand van die wag eis.

7             En jy, o mensekind, Ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel; en as jy ’n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku.

8             As Ek aan die goddelose sê: O Goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis.

9             Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel gered.

Tolleransie vir ‘n ander godsdiens as wat gelowiges uit die Woord van God kry, is ‘n lewensgevaarlike “verdraagsaamheid”!

Wedersydse verdraagsaamheid is deur die geskiedenis bewys, bestaan net wanneer die ongelowige in die minderheid is. In die boek van Brigitte Gabrielle, “Why they hate” beskryf sy in geen onduidelike terme die gevaar van multikultuur en die konflik wat onvermydelik ontstaan sodra die getalsoorwig verklein en uiteindelik vanweë onbeheersde aanwas omgekeer word. Die stryd is die stryd tussen lig en duisternis en het nie gister begin en gaan nie môre ophou nie! Dit is ‘n ewigdurende stryd en verg dus ewigdurende paraatheid en weerstand.

Deur assosiasie, kom uiteindelik aanvaarding. Ontkenning van die gevaar in weerwil van die feitelikheid daarvan, beteken nie dat dit nie bestaan nie. Dit maak jou egter na verloop van tyd ‘n slaaf van dit waarvoor jy in ontkenning leef en wat jy uit vrees probeer vermy het. Verset teen onreg is ‘n ongeskrewe reg! As Afrika wat die aanskouingsles vir geheel die blanke ras is van watter beginsel vreedsame naasbestaan verteenwoordig en watter nie, deur die vingers gesien word, dan is Suid Afrika nou die sprekendste voorbeeld daarvan!

By die gebruik van hierdie spesifieke Afrikaner “Britte” is dit nie die bedoeling van die AVP om te veralgemeen nie. Daar is oral in die wêreld Afrikaners wat vir geldige redes tydelik emigreer het en Afrikaner gebly het .

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie