1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691353

Besoekers aanlyn

Ons het 35 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WAT SOU U KON ANTWOORD OP SÓ ‘N VRAAG?

QUO VADIS AFRIKANEROupa, Ouma, ons land is in ‘n gemors, om dit lig te stel! Was dit moontlik om dit te voorkom? Indien wel, hoe kon dit voorkom gewees het, en indien nie, waarom nie? ‘n Brandende vraag wat ons nageslag sekerlik gaan vra en die reg het om te vra! Wat sommiges selfs nou-al vra!

Dat daar in elke mens se lewe ‘n tyd kom waarin jou antwoord op sekere vrae lotsbepalend gaan wees en waar géén geleentheid vir enige vorm van ontduiking deur slimpraatjies, wit leuens, ontwyking, misleiding of uitoorlêery gaan help nie maar eerder gaan bydra by die bepaling van jou lot.

So het die politieke besluite wat ons geneem het na die sluipmoord op dr. Verwoerd, ‘n ingrypende invloed gehad op die gangbare toestand in Suid Afrika. Het die besluite wat ons vandag en môre neem, ‘n positiewe of negatiewe invloed op hoe dit in die toekoms gaan lyk en hoe dit ons gaan raak.

By die beantwoording van ‘n vraag is daar altyd drie moontlikhede. Die regte antwoord, die verkeerde antwoord of ek weet nie. Die regte antwoord is gebaseer op feite en kennis daarvan terwyl die verkeerde antwoord gebaseer is op of die gebrek aan kennis, of blatante leuens en/of misleiding deur persone of instansies op wie jy onvoorwaardelik vertrou.” Ek weet nie” is gewoonweg bloot te wyte aan onge-ergdheid en dus gebrek aan kennis.

By politieke besluitneming is daar bloot twee faktore wat van belang is naamlik beginsel of omstandighede.

Briefwisseling met P W Botha

10 Augustus 1988

Geagte Staatspresident

Suidwes-Afrika en 435

"U instemming tot die implementering van Besluit 435 van die Veilig-heidsraad van die VVO is 'n daad wat Suid-Afrika in 'n politieke en militêre

maalstroom ruk. Dit is vals om, soos gedoen word, voor te gee dat hierdie eerlose en roemlose kapitulasie voor Kommunistiese eise en aansprake vre-de sal bring vir Suid-Afrika. "Die implementering van 435 sal lei tot 'n Swapo-regering onder Sam Nujoma; enigiemand wat dit betwis, is blind vir die werklikheid, of mislei mense opsetlik.

"Dit is tyd dat daar, met respek teenoor u, reguit gepraat word oor die betekenis en gevolgé van u regering se besluit om Suidwes-Afrika los te sny van Suid-Afrika en sodoende die weg te open na 'n verhewigde aanslag op Suid-Afrika self. "U het in September 1979 gesê dat met die militêre stryd tyd gewen word om diplomatieke, politieke en ekonomiese oplossings te vind. Dit was nege jaar gelede. Geen oplossings is op dié gebiede gevind nie. Diplomatiek is Suid-Afrika meer geïsoleer as ooit, politiek is Suid-Afrika in byna kroniese onlustoestande, ondanks al die toegewings tot rassevermenging en rassege-lyksíelling; ekonomies is hierdie ryk land in skuld en armoede gedompel deur 'n dwase konomiese beleid.

"Die poging om die harte en denke van mense te wen met 'n 20% milité-re en 'n 80% nie-militêre stryd het volkome misluk. "In plaas daarvan dat Suid-Afrika se finansiële vermoëns ingespan is om die land militêr voor te berei vir wat te wagte was, is geld vir sosiale en politieke oogmerke aangewend in 'n gedurige proses van verswakking van Suid-Afrika se ekonomiese posisie. "Die eerste waarheid. in verband met die Suider-Afrika-situasie was altyd dat Suid-Afrika se militêre magsbasis die primêre magsbasis is, en dat dié basis ten alle koste op die allersterkste gehou moet word. Die Suidwes-Afrika-konflik moet gewen word om die afskrikwaarde van Suid-Afrika se militêre mag te handhaaf.

Uitnodiging aan vyande

"Onttrekking aan Suidwes-Afrika sal 'n uitnodiging wees aan die vyande binne en buite Suider-Afrika om vanuit 'n Swapo-beheerde Suidwes-

Afrika die aanslag op Suid-Afria voort te sit. Dit is byna onvermydelik dat Kubaanse magte deur 'n Swapo-bewind na SWA gebring sal word, nes in Angola. Walvisbaai sal gou in besetting geneem word. Noordoewer aan die Oranje sal opgeëis word as voorspel om die Upington-lughawe oor te neem. Die vyandelike grens sal van die Atlantiese Oseaan inskiet tot teen Botswana se grens, en vandaar tot Bophuthatswana en vlakby Pretoria.

"Hierdie dodelik gevaarlike toestande kan vermy word as u 435 se implementering verwerp, al is u daartoe verbind. Uenu regering het al meer-

male verbintenisse aan die Blankes van Suid-Afrika misken op grond van 'veranderde omstandighede'. Die partye aan die ander kant het nog nooit enige blyke van morele oorwegings gegee nie. Die VSA het die anti-Kom-muniste van Sjina verraai, netsoos die anti-Kommuniste van Kuba en Viëtnam. Die Britte het hulle eie bloed verraai in Kenia, Zambië en die voormalige Rhodesië. Oor Rusland se wandade téen die mensheid hoef niks gesê te word nie.

Tree nóú op

"U het nog geleentheid om Suid-Afrika op te hef uit hierdie eerlose, roemlose kapitulasie wat nou aan die gang is met Suidwes-Afrika in die

brandpunt. "Stel dit aan die wêreld dat onder elke etniese groep in Suidwes-Afrika'n referendumgehou sal word oor die vraag ofhulle elkeen hul eie grondgebied wil hê, en tegelyk of hulle teen of vir die implementering van Besluit 435 is. Laat daar mét die bevolking van Suidwes onderhandel word - - nie óór hulle nie, soos tans.

"Betuig Suid-Afrika se selfresepek deur aan die sogenaamde frontliniestate te sê dat as hulle nie die terroriste-organisasies hulle grondgebied

belet nie, Suid-Afrika verplig sal wees om sy grense te sluit en sy vervoerdienste te weerhou, soos in September 1976 gedoen is om die Bianke Regering van mnr. Ian Smith te dwing tot aanvaarding van 'n Swartregering van Rhodesië.

"U het tevore gepraat van waagmoed wat aan die dag getê moet word. Deur waagmoed kon Afganistan nege jaar lank die Russiese oormag trotseer en uiteindelike verplig tot onttrekking. In 1881 het die klein Boeremag die magtige Britse leër verslaan. "Moenie te kenne gee dat dit 'n keuse tussen oorlog en vrede is nie. Dit is nie. Die oorlog is aan die gang en daar is geen vrede nie. Die oorlog word gevoer om Suid-Afrika aan 'n Kommunistiese bewind te onderwerp. As Suidwes gaan, sal die oorlog net in 'n volgende fase glip wat moeiliker sal wees om te veg.

"Voortgang op die huidige weg, versterk die vyande en verswak Suid-Afrika. "Met al die erns waaroor ek beskik, pleit ek: ruk Suid-Afrika en Suid-wes-Afrika weg van die afgrond waarop daar nou afgestuur word. Dit is nie te laat vir 'n regering wat die wil en die moed het om te doen wat reg is in lands- en volksbelang nie.

Jaap Marais

 

PW Botha se antwoord

PW Botha en resolusie 435Hierop is die volgende brief van mnr. PW Botha ontvang:

"Hiermee erken ek ontvangs van u brief van 10 Augustus 1988 in verband met gebeure in Suider-Afrika, en veral met betrekking tot Suidwes-Afrika. "U is oor baie jare betrokke by en bewus van die situasie rondom Suid-Wes-Afrika, en u besef seer sekerlik dat daar nou, net soos in die lang jare wat reeds op daardie moeisame weg verby is, geen maklike en eenvoudige oplossings bestaan nie. "U skryf dat u reguit moet praat hieroor. Dit is natuurlik u goeie reg, maar dit sal goed wees as dit op die grondslag van die harde feite gedoen word. U skryf byvoorbeeld soos volg: 'U instemming tot die implementering van Besluit 435 is 'n daad wat Suid-Afrika in 'n politieke en militêre maalstroom ruk', en u praat van 'hierdie eerlose en roemlose kapitulasie voor Kommunistiese eise en aansprake'.

"U weet mos dit is nie waar nie. Om heelwat tyd in hierdie debat te spaar, verwys ek u na 'n omvattende beleidstoespraak oor die breë onderwerp wat ek op Woendag, 24 Augustus vanjaar tydens 'n gesamentlike sitting van die Parlement gelewer het (kol 15963 tot 15975). " Wat u aangehaalde opmerkings betref, wil ek net een aanhaling uit my toespraak aan u voorhou.

"Ek het bedenkinge"

"Ek self was sterk gekant teen sekere gedeeltes van die skikplan. My kollegas wat destyds saam met my in die Kabinet was, sal dit kan staaf. Ek het my egter neergelê by die Kabinetsbesluit, en nadat ek Eerste Minister geword het, het ek my voorganger se internasionale ondernemings gestand gedoen. Dit beteken nie dat ek nie meer bedenkinge het nie. "As gesoute politieke kenner is u mos bewus hiervan. As u reguit wil praat, kan u dit doen, maar doen dit asseblief aan die hand van die feite. "U is sekerlik bewus van die vele ander verwikkelinge die afgelope dekade onder my leiding in die soeke na oplossings vir die moeilike streeksvraagstukke waarmee Suider-Afrika te kampe het. U is ook bewus van wat oor vele jare op die slagveld en rondom die onderhandelingstafel nagestreef is.

"U verwysing na hierdie poging van my Regering die afgelope tien jaar as 'eerlose en roemlose kapitulasie' is dus foutief en onsmaaklik, en dit betaam nie die leier van 'n politieke party in ons land om op hierdie wyse met ons vraagstukke, en ons soeke na oplossings om te gaan nie.

"Ek luister graag na opbouende kritiek, maar dan moet dit darem op 'n nugtere en waarheidsgetroue basis gedoen word."

PW Botha

9 November 988 Staatspresident

Jaap Marais:

Daarop het ek soos volg geantwoord:

"Dankie vir u briefvan 9 November 1988. U sal besef dat waar u waarheid en feitlikheid in my brief onder verdenking bring, dit nodig is om moontlike misverstande uit die weg te ruim.

Jaap Marais Waarheid en Werklikheide"U skryf dat my stelling: 'U instemming tot die implementering van Besluit 435 is 'n daad wat Suid-Afrika in 'n politieke en militêre maalstroom ruk' en 'hierdie eerlose en roemlose kapitulasie voor Kommunistiese eise en aansprake', nie waar is nie, en dat ek weet dat dit nie waar is nie. Soos u as gesoute politikus weet, is 'n onwaarheid wat bewustelik vertel word, 'n leuen. U beskuldig my dus van 'n leuen oor 'n saak van ingrypende nasionale belang, en uiteraard vereis dit dat ek daarop reageer.

"Dit lyk kwalik moontlik dat die eerste stelling hierbo aangehaal as 'n teuen of as 'n onwaarheid bestempel kan word. Implementering van Besluit 435 is ongetwyfeld 'n daad wat Suid-Afrika in 'n potitieke en militêre maalstroom sal ruk. As dit ontken word, is dit 'n opsigtelike misvatting van die werklikheid.

"Wat u blykbaar as 'n leuen of onwaarheid bestempel is die eerste deel, wat lui: 'U instemming tot implementering van Besluit 435'. Maar u brief bevestig juis dat u wel ingestem het tot implementering van Besluit 435. U skryf dat u gesê het dat u gekant was teen sekere dele van die skikplan, maar dan sê u tegelyk dat u u 'neergelê het by die Kabinetsbesluite'. Dít is instemming tot implementering van Besluit 435. Dat u wel sekere bedenkings daaroor gehad het, is belangrik, maar dat u u neergelê het by die Kabinetsbesluit om die skikplan te aanvaar, beteken dat u dit belangriker geag het om in die Kabinet te bly as om u oortuigings in verband met die skikplan te handhaaf. Myns insiens is die skikplan so 'n verwerplike stuk politiek dat geen rasionalisasie, instemming daartoe of neerlegging daarby kan regverdig nie. Dit is 'n verloëning van die historiese, volkeregterlike en juridiese posisie in verband met Suidwes-Afrika, soos dit gehandhaaf is van 1920 tot l966. En dit is 'n miskenning van die belange van Suidwes-Afrika en Suid-Afrika.

"Waar u as regeringshoof en staatshoof verplig gevoel het om u voorganger se internasionale ondernemings gestand te doen, is daar sekere oorwegings wat ter sake is. "U voorganger het die verpligtings wat al sý voorgangers teenoor die Blankes van Suid-Afrika en Suidwes-Afrika onderneem het, nie gestand gedoen nie. Van sport tot politieke magsdeling en die uitverkoping van Rhodesié' en Suidwes-Afrika het hy alles verloën waarvoor sy voorgangers gestaan het. In dié proses het hy verpligtings teenoor die buiteland aangegaan wat tot groot nadeel van Suid-Afrika is. "Daar kan dus stellig aangevoer word dat veral aangesien u bedenkings in verband met die skikplan gehad het, en dié plan kennelik teen Suid-Afrika se belange is, u met goeie reg die hele skikplan vir heroorweging kon teruggetrek het. In plaas daarvan het u ongelukkig 'n dwase stap van u voor ganger nagevolg, teen u beter oordeel. Op die keper beskou, is my stelling oor u instemming tot implementering van Besluit 435 dus ook op u eie getuienis behoorlik verantwoord en verre van 'n leuen of onwaarheid. "Wat my gebruik van 'eerlose en roemlose kapitulasie' betref, kan u aanneem dat oor so 'n belangrike en ernstige saak 'n politikus sy woorde met oorleg sal kies. En waar dit 'n saak is wat so diep sny in die lewe van ons land en volk, is daar natuurlik ook sterk emosies by betrokke, soos die frase aandui. "Wát eerloos is, is natuurlik nie die militêre verdediging van Suidwes nie, maar die diplomatieke kapitulasie. Laat my u herinner aan wat mnr. Pik Botha gesê het ná aanvaarding van die 1977-skikplan. 'Ons' het hy gesê, 'het voldoen aan alles wat die VVO aanvanklik van ons gevra het'. (Beeld, 16 Januarie 1978). U kan beswaar daarteen hê dat dit as 'eerlose en roemlose kapitulasie' bestempel word, maar dit is u subjektiewe reaksie. 'n Objektiewe oordeel is dat Suid-Afrika en Suidwes-Afrika se belange prysgegee is aan die VVO, en dat daar geen eer of roem aan dié kapitulasie geheg kan word nie.

"Mnr. Pik Botha het uiteengesit wat alles toegegee is, soos volg: 'Die belangrikste is dat ons ons verbind het tot onafhanklikwording vir Suidwes voor 1978; om die gebied as 'n eenheidstaat onafhanklikheid te gee; om alle diskriminasie op grond van kleur te verwyder; om toe te laat dat 'n grondwetlike vergadering verkies word op die grondslag van een mens, een stem en om die sogenaamde politieke gevangenes te laat ondersoek deur 'n paneel van regsgeleerdes om vas te stel of hulie werklik politieke gevangenes is''. (Beeld, 16Januarie 1978).

Bang vir Sanksies

"Waarom dit gedoen is, het mnr. Pik Botha in 1986 aan 'n groep Amerikaners verduidelik. Op hulle vraag hoe Suid-Afrika kon ingestem het tot Besluit 435, (waarin die skikplan beliggaam is), was sy antwoord dat die Amerikaanse 'State Department' gedreig het met totale sanksies as die skikplan nie aanvaar word nie. Dit was dus 'n naakte afdreiging wat u voorganger laat kapituleer het. Ek dink nie 'eerlose en roemlose kapitulasie' is onvanpas as kensketsend van dié daad nie. En ek dink nie u het die reg om my oor hierdie aspek te beskuldig van bewustelike onwaarheid en miskenning van feite nie.

"Daarmee het ek u bewering behandel as sou ek geweet het dat my stellings waarna hierbo verwys is, nie waar is nie. As u nog dink dat ek my nie van feite en waarheid bedien nie, sal ek graag verneem of enige ander feit van my vorige brief of wat hierin genoem en bespreek is, deur u beskou word as 'n onwaarheid of leuen. "Dit is jammer dat oor so 'n ernstige saak die wese van die aangeleentheid deur u opsy gestoot is ter wille van enigsins haarklowerige argumente en valse beskuldigings teen my. "Oor een ding is ek dankbaar: dit is dat u ook bedenkings en besware teen die skikplan gehad het (en seker nog het). Dit plaas ons op gemeenskaplike grond, maar met die verskil dat ek my bedenkings deur aktiewe verset en duidelike verwerping betuig het en nog betuig.

"Ek het waardering daarvoor dat u die gevaarlïkheid van die skikplan ingesien en u besware daarteen uitgespreek het. As u oor dié lewensbelangrike saak voet by stuk gehou en geweier het om die skikplan te aanvaar, sou u bes moontlik die Regering se aanvaarding daarvan gestuit het. Dit sou 'n slag vir Suidwes en Suid-Afrika geslaan en in die gang van die geskiedenis ingegryp het.

"Ek kan nie met u saamstem dat u 'n verpligting gehad het om u voorganger se ondernemings teenoor buitelandse vyande en teenstanders — wat onder afdreiging gegee is — gestand te doen nie. In elk geval is 'n regeerder onder veel hoër verpligting teenoor die belange van sy land as teenoor buitelandse belange oor ondernemings wat deur hulle afgedreig is. "In my brief van 10 Augustus het ek gewag gemaak van die min waarde wat die Amerikaanse magshebbers heg aan hulle verpligtings in byvoorbeeld Sjina en Viëtnam, en die Britte se verpligtings teenoor huile mense in Afrika. As daar van hulle kant besware sou wees teen repudiëring van die gedwonge ooreenkoms met hulle, sal dit seker die toppunt van morele bespotiing wees.

"Laat my beklemtoon: voortgang met die implementering van Besluit 435 se skikplan is 'n ernstige vergryp teen Suid-Afrika se belange. Dit is nie 'n oplossing nie, maar erkenning van 'n diplomatieke nederlaag en 'n vermenigvuldiging van Suid-Afrika se probleme. U bedenkings van destyds teen die skikplan is nog net so geldig vandag. "U is die een persoon wat staan tussen ons volk en hierdie instrument van vernietiging. Die dood en verminking van duisende van ons jong manne kan net sinvol wees as Suidwes nie by die onderhandeling met Kommuniste uitgelewer word aan die VVO en Swapo nie.

Jaap Marais

(Dié brief is onbeantwoord gelaat).

Daarmee ‘n voorbeeld aan elke Afrikaner wat erg is oor die handhawing van die waarheid teenoor die leuen en dan ook en veral die kennisname van bestaande en erkende feite oor beginsel en beleidsake voordat ek ‘n politieke besluit neem, hetsy deur my betrokkenheid, ditsy deur stemming of deelname aan politiekgedrewe organisasies wanneer dit my, my nageslag en die toekoms van my land raak!

Laat ons dus nugter wees in ons antwoorde op die vrae van ons kinders en kindskinders sodat op hulle beurt, hulle sinvolle besluite sal neem, beginsel en feitgedrewe. Wanneer omstandigheid, (soos sanksiedreigemente of getalleoorwig), jou besluitneming begin beïnvloed, sal jou antwoorde en besluite van gister vandag en môre, wesentlik van mekaar verskil en word ons soos golwe deur die wind gedryf! Nóg vis, nóg vlees. Dit pas by die Brittse en Amerikaanse maghebbers: “Iv’e got principles, but if jou dont like them, I have others! By ware Nasionalistiese Afrikanerleiers was dit nooit so nie en hoort dit ook nie vandag so te wees nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie