1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6688927

Besoekers aanlyn

Ons het 25 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WAT BETEKEN POLITIEKE MORALITEIT IN ‘N LAND SOOS SUID AFRIKA?

Sir De Villiers Graaff 1960STAATKUNDIGE BELEID

In elke land van die wêreld is daar verskillende staatsvorme wat die ordening van die volk en volkere, indien daar meer as een volk saamwoon, moet reel. Die hoof oogmerk moet tog wees om al die inwoners van die land gelyke reg te besorg sodat hulle in veiligheid en vrede kan saamwoon sonder dat die een die ander oorheers of op die een of ander wyse bedreig.

Politieke moraliteit is dus wanneer ‘n land só regeer word dat al sy inwoners veilig, onbedreig, volgens sy eie aard en behoefte kan leef en bestaan.

MORALITEIT VERSUS MORELE HOËGROND

Terwyl moraliteit ‘n ongeskrewe lewensbeginsel is wat ten doel het om uit die hart uit goed te doen, is die term morele hoëgrond, uitgedink om polities korrek te wees al sou dit mense en volke permanent ernstig benadeel.

ImmoraliteitDie ontstaan van hierdie term vind ‘n mens gewoonlik in ‘n hiërargiese stelsel waar dienstigheid aan iemand of magte hoër en veral sterker, ten koste van wat ooglopend reg en eerbaar is, gehandhaaf word uit vrees vir die gevolge van die teendeel. Daarvan was Suid Afrika ‘n sprekende voorbeeld sedert die sluipmoord op dr. Verwoerd!

SLEGS TWEE MORELE WEË BESKIKBAAR VIR SUID AFRIKA

Op 25 Junie 1963 in sy toespraak in die Volksraad tydens die tweede lesingdebat oor die Begrotingswetsontwerp, het dr H.F, Verwoerd onder die hoof: Grondslae van Aparte Ontwikkeling, ‘n onomstootlike verduideliking vir politieke moraliteit gelewer.

Ek haal aan uit ‘n uittreksel uit sy toespraak:

“Ek wil vervolgens vir 'n oomblik stilstaan by wat die ware grondslae is waarmee ons hier te doen het.

Wat is die ware grondslae in verband waarmee ons al die teenkanting kry? Die punt is dat daar net twee weë wat beleid betref is wat moreel genoem kan word in verband met die hantering van die kleurvraagstuk. Daar is ook net dieselfde twee weë wat prakties en effektief gevolg kan word ten opsigte van sekere eise.

Wat is die twee [skynbaar] morele weë? Die een is 'n weg wat daartoe lei - ons neem almal aan dat daar oorgangstydperke nodig is en dat 'n mens nie onmiddellik enigiets kan regkry soos jy sien dit moet wees om volkome moreel te wees nie - dat op die ou end al die mense in die land gelyk sal wees en deurmekaar. Dit is die een [skynbaar] morele weg. Die ander is dat almal op die ou end gelyk kan wees, maar apart en weg van mekaar. Dit mag lank neem. Al twee die weë sal tyd neem, maar dit is die enigste twee [skynbaar] morele weë.

Nou is ons aan hierdie kant op die morele weg van te probeer om die menslike gelykheid tot stand te bring deur die skepping van aparte nasies. Ek erken dat dit 'n lang pad sal wees, maar ons is op daardie weg, daardie morele weg.

Die ander morele weg [oppervlakkig gesien] is die weg van almal gelyk en deurmekaar. Is dit die pad waarop die VP is? As hulle nie 'op daardie pad is nie, dan is hulle nie op 'n morele pad nie. En nou beklemtoon ek dat wat hulle nou as hulle beleid verkondig, óf 'n stap op daardie pad is, die morele pad - en dan is die opposisiebeleid net 'n stasie op daardie pad - óf hulle soek na 'n metode waardeur_die blanke permanente heerskappy kan behou in 'n land waarin blank en nie-blank deurmekaar bly lewe, met die nie-blankes altyd verreweg in die meerderheid.

 

In dié gemengde vaderland sal die blankes altyd deur 'n konstitusie gewapen die nie-blankes moet onder hou en in yerskillende opsigte alle gelykstelling van hulle moet weerhou.

Die agbare Leier van die Opposisie is óf op die pad dat almal uiteindelik gelyk is hoewel deurmekaar, dit wil sê geïntegreer in alle opsigte, óf hy is op 'n pad waarop hy probeer om 'n permanente heerskappy te behou - met ander woorde, dan is sy party skuldig aan wat hulle ons altyd van beskuldig het toe hulle ons beleid nog nie reg begryp het nie.

My boodskap aan die wêreld - wat ons hoop die wêreld eendag sal verstaan, al erken ek dat hy dit nie nou verstaan nie - is dat deur die weg van "apartheid" te volg elkeen gelykwaardig sal kan word, want elkeen sal selfstandig wees as deel van sy eie nasie, en die raseenhede sal ten opsigte van mekaar wees soos die nasies yan Afrika apart van ons is. Ons het met hulle inwendige sake niks te doen nje,. en hulle het niks te doen met ons huishoudelike sake nie.

 

Internasionaal staan ons gelyk as aparte nasies. Wanneer ons met mekaar moet onderhandel oor sake, moet ons onderhandel as gelykes, as nasie met nasie. Dit is trouens myns insiens die enigste einddoel wat werklik moreel is in moderne sin, want die weg van almal op die ou end gelyk maar deurmekaar, gaan uiteindelik beteken dat die blankes gaan onderdruk wees. Dit sal nië rëgverdíg teenoor die blanke wees nie en is ook nie moreel ten opsigte van die blanke nie. Dit is die integrasiebeleid tot sy uiterste konsekwensie deurgevoer.

 

Myns insiens is dit perslot van sake 'n immorele beleid van die kant gesien van die regte van die blankes aan wie hierdie land behoort deur ontginning en deur nedersetting, en nie deur verowering van enigiemand anders [se land] nie. Dit is hulle eie land wat sou weggeneem word deur diegene wat hulle gered en versorg het langs daardie net oppervlakkig skynbaar morele weg, van

almal gelyk maar deurmekaar. Daar bly dus vir my net een morele weg oor. En dit is die een wat ons besig is om te volg.

 

IMMORELE POLITIEKE STAATKUNDIGE BELEID.

Die AVP wil sonder voorbehoud en met die grootste nadruk beklemtoon dat die NP regering van John Vorster, PW Botha en FW de Klerk, wat almal in die teenwoordigheid van dr. Verwoerd aan sy nugtere politieke oordeel blootgestel was en ten spyte, na die sluipmoord op hom, die opposisie se futiele beleid oorgeneem en implimenteer het met die presiese gevolge soos wat dr. Verwoerd dit vooruitgesien het, nie net immoreel nie maar verraderlik opgetree het!

 

Ten koste van die Afrikaner en elke ander blanke, die Bantoevolke en Suid Afrika in sy geheel, het die politieke “morele hoëgrondbenadering” ons land en volk benadeel en ons vyande bevoordeel met die Nobelprys as beloning! Dat daar steeds organisasies en selfaangestelde “Afrikanersegsmanne” is wat steeds hulle oë en ore sluit vir die enigste morele politieke beleid, wat voorspoed en vreedsame naasbestaan, met behoud van geskape identiteit en verskeidenheid kan en sal verseker, is verbysterend! Van lank voor 1652 en tot in die laat dertiger jare was die beginsel van segregasie nooit bevraagteken nie maar wêreldwyd toegepas. Haat en nyd, onrus en onlus, konfrontasie en rassebotsing het saam met multikulturalisme gekom en dit sal nie vanself weggaan nie. Begrip en toepassing van wat dr. Verwoerd voorsien en in Suid Afrika op morele grondslag begin toepas het, sal noodgedwonge Internasionaal toegepas moet word indien die blanke ras wil oorleef!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie