1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691443

Besoekers aanlyn

Ons het 44 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

SALLY LIEBENBERG SE ONTLEDING VAN APARTHEID

Swart Onderwys in Suid AfrikaSally Liebenberg (In Afrikaans vertaal deur Danie Varkevisser)

Die AVP plaas met erkenning aan Sally Liebenberg, beide Afrikaans en Engelse weergawes sodat beide binnelands en buitelandse lesers hieraan blootgestel kan word

DIE EUWELE APARTHEID VAN DIE BOERE

Indien dit só genadeloos en onmenslik was, hoe het Mandela daarin geslaag om ‘n prokureursgraad te bekom?

Was dit onmenslik van blankes om tien universiteite vir swartes gedurende apartheid op te rig?

Het hierdie “onmenslike regering” dan nie hulle onderwysbegroting vir swartes met 30% jaarliks verhoog met blanke belastingbetalers se geld nie?

Hoe was dit moontlik vir 65% swart Suid Afrikaanse kinders om onder sulke “onmenslike toestande” op skool te wees in vergelyking met Egipte se 64%, Nigerië 57%, Ghana 52%, Tanzania 50%, en Etiopia 29%?

Hoe was dit moontlik om in sulke “onmenslike toestande” 71% swart volwassenes te hê wat kon lees en skryf in vergelyking met Kenia se 47%, Egipte se 38%, Nigerië se34% en Mosambiek se 26%?

Was dit nie hierdie “onmenslike wit rassiste” wat elke dag van elke jaar 15 nuwe klaskamers vir swartes gebou het nie?

Hoe was dit moontlik dat in sulke “onmenslike omstandighede” die swart bevolking van 5 miljoen kon groei tot 40 miljoen?

As die apartheidsregering so onmenslik was, waarom sou hulle 56% van hulle jaarlikse begroting op swartes spandeer?

Indien hulle so “onmenslik” was, hoe is dit dan moontlik dat die swartes se lewensstandaard met 5.4% per jaar kon toeneem?

Soweto se armoedeAs hulle dan so “onmenslik” was, hoe het Soweto 115 voetbalvelde,3 rugbyvelde, 4 atletiekbane, 1 krieketveld, 2 Golfbane, 47 tennisbane, 7, swembaddens van olimpiese standaard, 5 rolbalban e, 81 netbalbane, 39 kinderspeelparke, ontelbare gemeenskapsale, bioskoopsale en klubs, 300kerke, 365 skole, 2 tegniese kolleges, 8 klinieke, 63 kinderversorgingssentrums, 11 poskantore, hulle eie vrugte en groentemark. Alles uit blankebelastingbetalers se geld?

Indien dit regtig SÓ “onmenslik” was, waarom het Soweto dan meer motors, taxi’s, skole, kerke, en spportfasiliteite as meeste onafhanklie swart state in Afrika? Meer voertuie as die ganse blanke bevolking in die USSR van daardie tyd?

Wie het die Baragwana hospitaal gratis aan die swartes voorsien? Die grootste hospitaal in die wêreld met 3200 beddens, en op sy besigste, bykans 8000 personeel met 23 operasieteaters, toegerus met die mees moderne mediese toerusting wat in die wêreld bestaan het. ‘n Hospitaal waar swartes geopereer en behandel is teen die voole koste van die blanke belastingbetalers vir onbeperkte tye? Die begroting vir hierdie hospitaal was meer as diie meeste klein lidstate van die Verenigde Nasies se jaarlikse begrotings. Dit het 450mediese dokters voltyds Baragwanath Hospitaal in Sowetoin diens gehad. Hulle het 112 duisend binne pasiente en 1.62 miljoen buite pasiente per jaar behandel. Die kinder en geboortesterftes van 34.8 per 1000 was laer as in Haarlem in New York!

Reeds In 1982 alleen het hierdie hospitaal al 898 hartoperasies van wêreldgehalte uitgevoer en was 90% van die bloedskenkers dan nie blankes nie?

Wie het die St. John’s Oogkliniek, wêreldbekend vir vir die behandeling van glaukoma, katterakke, traumatiese oogbeserings en seldsame tropiese oogsiektes aan die swartes gegee? Alles gebou en in stand gehou deur blanke belastingbetalers se geld vir die swartes .

Maar hulle.... die swartes hou aan om die witman en apartheid te blameer, 24 jaar nadat die land oorhandig is aan swart regering! Hoe kan dit dus moreel regvediging verskaf vir, weereens, die slagting van onskuldige slagoffers? In die handeling met kinders sal jy kinderreaksie verkry.

Sally Liebenberg.

EVIL APARTHEID OF THE BOERS

+ If it was SO merciless and inhumane, how did Mandela manage to get a lawyers degree?
+ Was it inhumane for whites to have built TEN Universities for blacks during Apartheid?
+ Didn't this inhumane Govmnt, increase its budget on black education by 30% every year? Paid for by white taxes.
+ How was it possible in such inhumane conditions, for 65% of black South African children to be at school, compared to Egypt 64%, Nigeria 57%, Ghana52%, Tanzania50% and Ethiopia 29%?
+ How was it possible in such inhumane conditions, that 71% of black adults of South Africa could read and write, compared to Kenya 47%, Egypt 38%, Nigeria 34% and Mozambique at 26%?
+ Didn't this "inhumane racist whites" build 15 new classrooms for blacks, EVERY working day, EVERY year?
+ How was it possible in such inhumane conditions, for the black population to grow from 5 million to 40 million?
+ If the Apartheid regime was so inhumane, why did it spend 56% of its annual budget on blacks?
+ If it was so inhumane, how was it possible for black living standards to rise by 5.4% per year?
+ If it was so inhumane, how did Soweto get 115 football fields, 3 Rugby fields, 4 athletic tracks, 11 Cricket fields, 2 Golf courses, 47 Tennis courts, 7 swimming pools built to Olympic standards, 5 Bowling alleys, 81 Netball fields, 39 children play parks, and countless civic halls, movie houses and clubhouses, 300 churches, 365 schools, 2 Technical Colleges, 8 clinics, 63 child day care centres, 11 Post Offices, and its own fruit and vegetable market? All paid for by white taxes.
+ If it was SO bad, why did Soweto alone have more cars, taxis, schools, churches and sport facilities than most independent countries in Africa, and more private vehicles than the entire white population of the USSR at the time?
+ Who gave Blacks the Baragwanath Hospital for free? The biggest hospital in the world, with 3200 beds and at its peak almost 8000 staff had 23 operation theatres fitted out with the most modern medical equipment that existed in the world, where Blacks were treated and operated on...at full state costs to the white-taxpayers for unlimited periods. The budget of this hospital was higher than the yearly budget of most small member states of the United Nations. It employed 450 medical doctors in full-time service. It treated 112 000 in-patients and 1.62 million out-patients per year. The children and infant death rate with 34.8 per 1000 was lower than Harlem in New York. In 1982 alone, this hospital performed 898 heart operations of world quality. And weren't 90% of the blood donors to that Hospital, whites? 
+ Who gave blacks the St. Johns Eye Clinic, world famous for the treatment of Glaucoma, Cataracts, traumatic eye injuries and rare tropical diseases? All built and maintained by white taxpayers money for blacks

But hey..... keep on blaming whites and apartheid 24 years after an entire country was handed over to black rule. However, how does this morally justify the calling on slaughtering innocent victims, yet once again?... Dealing with children, you'd get childish responses.
Sally Liebenberg

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie