1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
5002006

Besoekers aanlyn

Ons het 20 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Media

HUWELIK OF SAAMWOON?

deur Beltsazar Kloppers

Ek verwys na die artikel : “ Kerk moet sê oor huwelik en saamwoon.” (Rapport  15 Nov 2009)

Dit is opvallend dat veral na 1994 aktuele sake toenemend beredeneer word vanuit omstandighede en nie beginsels nie. Dit geld nie net by regeringsbesluite nie, maar ook op kerklike vlak.

In die boek “Rethink” deur G R Taylor (waaruit ek later meer aanhaal) vra hy die vraag : “Where did we go wrong?” Om die vraag te beantwoord wil ek ver terug gaan, na 1922. Ek haal aan uit die boek, “World Revolution-The plot against civilization” deur M Webster.

                “It is a commonly accepted opinion that the great revolutionary movement which began at the end of the 18th century originated with the philosophers of France. This is only to state half the case; ….if we were to seek the cause of revolution, it would be necessary to go further back than Rousseau-to Mably, to the Utopia of More and even to Pythagoras and Plato.”( In die Bybel ook die libertyne, vrydenkers en Joodse owerstes en skrifgeleerdes.)

Ek wil begin by Adam Weishaupt. Ek haal verder aan uit  “World Revolution.”

                “Weishaupt the founder of the Illuminati (verligtes) was born on the 6th of February 1748. His early training by the Jesuits had inspired him with a violent dislike for their Order, and he turned with eagerness to the subversive teaching of the French philosophers and the anti- Christian doctrines of the Manicheans……Man is not bad except he is made so by arbitrary. He is bad because Religion, the State, and bad examples pervert him. It was necessary therefore, to root out from his mind all ideas of a Hereafter, all fear of retribution for evil deeds, and to substitute for these superstitions the religion of reason.

                “After deliverance from the bondage of religion, the loosening of social ties must follow. Both family and national life must cease to exist as to ‘make of the human race one good and happy family.’(Die nuwe wêreldorde.)

                “It is by this ‘terrible and formidable sect’ that the gigantic plan of World revolution was worked out under the leadership of the man whom Louis Blanc has truly described as ‘the profoundest conspirator that has ever existed.’”

                “The order of the Illuminati (verligtes) abjured Christianity and advocated sensual pleasures…….they intended to established universal liberty and equality, the imprescriptibly rights of man…. and as necessary for all this they intended to root out all religion and ordinary morality, AND EVER TO BRAKE THE BONDS OF DOMESTIC LIFE, BY DESTROYING THE VENERATION FOR MARRIAGE VOWS, and by taking the education of children out of the hands of parents.

                “Reduced to a simple formula the aims of the Illuminati may be summarised in the following six points.”

1              Abolition of Monarchy and ordered Government

2              Abolition or private property.

3              Abolition of inheritance.

4              Abolition of patriotism.

5              Abolition of the family. (i e OF MARRIAGE  AND ALL MORALITY, and the institution of the communal education of children .)

6              Abolition of all religion.

“More-over the plan of Illuminism as codified by the above six points has continued up to the present day to form the exact program of the world revolution.”

Vergelyk self bg. punte met wat tans in S A gebeur.

Hierdie ses punte vorm die heel eerste HANDVES VAN MENSEREGTE as ’n vervanging van GOD SE GEBOD.

15 Sept 2009: die Pous vra vir ‘n wêreld regering: “ Sodat die wêreld in vrede kan leef. 15 Nov  2009 reik die Wêreld-Hof ‘n bevel teen Italië uit dat alle kruise in skole verbied word. Die aanslag op godsdiens in S A skole neem toe. Homoseksueles eis van kerke sanksionering van een-geslag huwelike. Aborsies en voorhuwelikse seks word deur die regering gesanksioneer, vir goedkeuring en vir besluitneming by die kerke ingesleep. Die Hervormde Kerk moet besluit oor saam-wonery OMDAT DIE KERK DAARMEE KONFRONTEER WORD.”

Die revolusie wat ons vandag in S A ervaar en waarteen die N H Kerk in sy werkstuk no25 en die kommentare daarop waarsku, word saamgevat in “Rethink” deur R Taylor. “According to Marx….To design futures is a waste of time, ….The socialist Utopia will come sooner or later, whether we design it or not. To ensure that it is sooner, all we have to do is concentrate on the revolution.”

This is the historical origin of the claim made by activists today that all we need to do is to sweep away the existing system and a new and better one will arise in its place.”

Hierdie “better one” beleef ons vandag; ‘n totale verval. Die Utopia, ‘n ashoop.

Hierna volg die VVO se UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS in 1948, “n gekamoefleerde weergawe van bogenoemde. (Hierin word God eenvoudig buite rekening gelaat. Sien paragraaf  3.1 van N H Kerk kommentaar 31 Aug 1989)

In 1955 aanvaar die ANC die FREEDOM CHARTER deur die kommunis Joe Slovo in opdrag van die sentrale komitee van die Kommuniste  Party in S A, deur die Moskou-Afrika –Instituut  goedgekeur. Hierdie dokument word steeds gebruik vir die opleiding van revolusionêres.

Hierdie beleidsdokument wat tot voor 1994 in Suid Afrika verbied was is nou die amptelike beleidsdokument van Suid Afrika en opgeneem in die grondwet. (Hierin is geen verwysing na God nie. Sien paragraaf  3.1 van N H Kerk kommentaar 31 Aug 1989)

In 1989 vra die regering se aangestelde Regskommissie kommentaar oor die Handves van Groeps- en Menseregte, waarop die Ned Herv. Kerk tydens sy algemene kerkvergadering op 25 Januarie 1989 amptelike kommentaar lewer op sy werkstuk no 25 aan die Regskommissie, onderteken deur D J C van Wyk en J C de Lange en waarin ten slotte verklaar word:

                “Die voorstelle van P. 58 (projek 58) beide ten opsigte van die inhoud van baie van die Artikels van menseregte en die wyse waarop dit beskerm moet word, is egter vir die Kerk ten enemale onaanvaarbaar. Die geskiedenis toon dat menseregte selfs in lande met ‘n homogene bevolking net met stryd ingevoer kon word; ook dat die Derdewêreld menseregte as ‘n politieke knuppel en revolusionêre vlag gebruik. In Suid Afrika met sy uiters heterogene bevolking is P 58 ‘n resep vir stryd en revolusie.”

Op 25 Junie 1989 tydens sy algemene Kerk Vergadering reik die Ned Herv. Kerk ‘n verklaring uit aan die Regskommissie oor lg se hantering van die standpunt van die Ned Herv. Kerk, en lui die konklusie van die Ned Herv. Kerk as volg:

                “In die lig van die bovermelde kommentaar vind die Ned Herv. Kerk die rapport van die Regskommissie oor groeps- en menseregte onaanvaarbaar.”

In sy publikasie “Die waarheid struikel-die rol van die leuen in die kommunistiese aanslag op die N G Kerk in Suid Afrika,.” skryf M C Adendorff met verwysing na die handves van menseregte as ‘n “Dodelike pil wat omgewe is met ‘n dik laag suiker.” (Nadat die N G Kerk sinode die Freedom Charter opgeneem het in die N G Kerk se amptelike beleidstuk “Kerk en samelewing.”)

Waarom die klem plaas op die Handves van Menseregte/Freedom Charter? Vandat die dokument in 1994 opgeneem is in die grondwet van Suid Afrika kan ons nou daagliks die inspeling en uitvoering daarvan in en op al die vlakke in ons volkslewe ervaar en aanskou.

Taylor skryf in “Rethink”: “When we look at the contemporary scene …..It is hardly necessary to produce detailed evidence to proof the existence of a more permissive attitude to sex, and to behaviour generally….The increase in tolerance for homosexuality is attested by changes in law. It does not need the existence of woman’s liberation movements to proof rising status for women, interpreted in the sense of identity with men rather than simply admiration for their qualities….Above all the demand for equality and the utter rejection of class or hierarchic differences: the young simply reject even the right of their teachers to teach….The desire for euphoria ….in the passion for rock music …drugs…..including the desire to defy authority.

Die saamwoon- kwessie staan nie alleen nie, maar is in samehang met ander sogenaamde vraagstukke en die groter geleidelike toegee deur die kerk aan die eise van gelykmaking soos voorgeskryf deur die Charter/Handves- die verabsolutering van die mens en sy regte.

Ek haal aan uit: “The politics of pornography.” deur R Rushdoony.

……. ‘n serious dislocation in man’s image of himself began to permeate Western civilization. An anarchistic individualism set in, combined with a radical collectivism (regering deur die proletariaat, democracy-regering deur die gepeupel) ‘The motto is first my will, then the right.’”

“Society had come to play the roll of God, to be man’s universe, stage and judge. And the more man emphasized the ultimacy of man, the more he needed other man as his stage and audience, his approving god.”

Die vraag bly: “word die kerk ook gebruik as ‘n “approving god?”

Hierdie volk en sy kerk het geswig voor die revolusie deur sy eie hand in 1983, tydens die referendum en in 1994 toe die keuse gemaak moes word tussen ‘n gepeupel-regering en ‘n regmatige regering. Nou dat die kerk sien hoe die hand en die wette waardeur ons regeer word lyk is die kerk so verlam dat daar weinig weerstand gebied word. ‘n Geleidelike toegee tot ‘n uiteindelike finale oorgee!

Die verabsolutering van die individu en sy reg en die miskenning van God vind ons in elke okkulte en revolusionêre handves. As die Christelike Kerk gekonfronteer word oor ‘n Goddelike verordening/instelling en die kerk skenk oorweging om gehoor te gee, omdat dit die mens terwille is, gaan kyk dan maar eers hoe belangrik dit vir die Antichris is om die instelling te vernietig. Elkeen wat sy heil of regverdiging buite hierdie instellings/verordeninge soek, dra self die verantwoordelikheid daarvoor en is verantwoordbaar daarvoor voor God. Dit is nie vir die kerk om daaroor te besluit nie ….of wil die kerk ‘n pouslike rol speel om vir en namens God te besluit.

Oor hierdie verordening/instelling word nie eers gepraat nie! Die behoud daarvan is ononderhandelbaar.

(Indien mense wil saamwoon omdat hulle moontlik hulle pensioen sou verloor , indien hulle sou trou, moet eerder gevra word hoekom die kerk moet toegee, waarom nie die regering, pensioen skemas en ander relevante instansies aanspreek nie? Waarom beroep hulle, hulle nie nou by die staat op hulle menseregte nie?)

Dit is belangrik om te kyk hoe die Antichris  / revolusionêres se liberale doelstellings deur die jare a.g.v. voortdurende aanslae deur die liberale media, linkse organisasies, vrydenkers (sogenaamde intellektuele) e a onder die hand en deur die hand van ook die kerk ten uitvoer gebring word. Ek haal aan uit Cretineau-Joly, II bl130: “There is a certain portion of the clergy that nibbles at the bait of our doctrines with a marvelous vivacity…..The corruption of the people by the clergy and the corruption of the clergy by themselves ought to enable us one day to put the Church in her tomb.

Verder nog uit die protokols van Weishaupt 1776: “We persuaded the masses that Liberalism would bring them to a kingdom of reason.

We injected the poison of Liberalism in the organism of the State and Church.

We preach Liberalism to the people ….

Meet maar die voorafgaande aan die huidige toestand in Suid Afrika.

In die program “Wat’s die storie” 15/12/2009 voer ‘n N G predikant en ‘n joernalis ‘n gesprek oor die saamwoon kwessie, verwysende na wat die MENS WIL en wat die KERK WIL. Die vraag bly steeds, is die kerk die verteenwoordiger van God op aarde? Word die Roomse nagevolg? Word daar “genibble” aan ’n revolusionêre leerstelling?

Twee bekende Amerikaanse navorsers Nye en Morpugo skryf oor die Amerikaanse samelewing:…”within the past generation a more drastic shift of values in American life than at any other period in its history. The most marked value is the decline of the Protestant ethic.….American society has begun to display an orientation toward group rather than individual values …..The many educational authorities has begun the teaching of ‘adjustment to life,’ the necessity of social approval and the ready acceptance of majority values.” Die verabsolutering van die mens! In Suid Afrika wurg ons reeds in die verheerlikte “Ubuntu” strik.

J D Unwin, wat na jare se studie oor die kulture van die wêreld skryf as volg in sy boek, “Sex and Culture” “….have found that the more lax the premarital and post marital sexual regulations the lower the culture, where as in monogamous societies, the culture is always on a higher level.” Hiervan het ons genoeg voorbeelde in Suid Afrika!

ONKUNDIG OF TER WILLE VAN DIE POLITIEK WORD DAAR GEROEM DAT SUID AFRIKA DIE MEES LIBERALE GRONDWET IN DIE WÊRELD HET .DIT BETEKEN DAT SUID AFRIKA DIE MEES GODLOSE GRONDWET IN DIE WÊRELD HET.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie