1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696468

Besoekers aanlyn

Ons het 16 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

ARTIKEL UIT 'N NUUSBLAD VAN 1944

Ossewa Brandwag wapenAs u gedink het verdeeldheid is nuut in ons volk, lees gerus hoe dit in die veertig's gesteld was. Dalk kan ons iets hieruit leer?

VIR U VRIENDE GASTE

Geregistreer aan die H.P.K. as 'n Nuusblad.

DERDE JAARGANG. WOENSDAG, 30 AUGtJSTUS 1944 . No. 41.

Noodhulp: Oral Reeds SlagOffers van Nuwe Arrestasie-Woede

Voedsel na Engeland Uitgevoer Terwyl Volk Gebrek Ly

Vakbonde Moet gesterk Word se K.G.

Die skandaal in verband met die Unie se voedseltekorte blyk soveel ernstiger in die lig van gegewens verstrek deur die Britse Ministerie van Voedsel. Dit blyk dat die Unie geweldige voorrade van sy produkte na Engeland en die vreemde uitvoer.

,Ek' gee u vanaand die versekerlng dat daar nie 'n hofsaak sal kom wat die O.B. In die Mentz·saak skuldig sal vind nle, omdat dit nie die O.B. is wat dit gedoen het nie," het die Kommandant·Generaal, dr. Hans van Rensburg, verklaar toe hy op 19 Aug. 'n Noodhulpfunksie te Brakpan toegespreek het. Die politici het egter hierdie voorval met albei hande aangegryp om 'n nuwe ultimatum teen die O.B. uit te vaardig, en ook om vir die regering , “sal" te skree. Die gevolg is dat ‘n nuwe vlaag van vervolging oor ons koppe losgebars het. Elkeen wat maar enigsins verdink word van ‘n S.J. te wees, word in die tronk gestop. van die ses man is reeds 25 gevang en die res sal glo nog volg" het die K.G. onder gelag gesê 'dit' wyl daar in die land ‘n nypende tekort aan dergelike voedselsoorte Is.

Hierdie nuwe vlaag van arrestasies herinner spreker aan 'n vorige keer toe dr. Malan in die Paarl ook ,sal" geskree het en dit gevolg is deur die opsluiting van 400 Afrikaners, die meeste van wie in die konsentrasiekamp beland het. Net soos die Noodhulpfonds vir die vrouens en kinders van daardie mans gesorg het en nog sorg, so sal hy ook vir die afhanklikes van hierdle Jongste slagoffers sorg. Hierdie manne se gesinne word reeds vanaand al deur die Noodhulpfonds gedra, (toegejuig).

Ons vyande kan daarvan verseker wees dat hulle die Afrikanervolk nie deur hierdie vervolging sal breek nie. Dit is tog lankal duidelik dat die doel van die interneringsbeleid nie is om die staat teen gevare te beskerm nie, maar wel om die Afrikanervolk te intimideer. En ons weet ook dat dit nie net waarheidsridders is wat Afrikaners uitgelewer het nie, ook hier op die Rand."

Dr. Hans van RensburgDr. Van Rensburg het voorts dr. Malan se jongste uitskopbevel behandel en sy gehoor aangeraai om nie te kies nie. Laat hulle u uitskop as hulle wil. Vir vyf jaar het ons binne die O.B. die spit afgebyt in die republikeinse stryd. Die O.B. het dus die beste Afrikaners in sy geledere getrek. As die politici nou sulke mense wil uitskop is dit hulle saak."

BOER EN WERKER

Saamhorigheidsgevoel tussen die plattelander en die stedelike werker gewek.

Die Ossewabrandwag wil nie die vakbonde vernietig nie en sal liewer sy lede vra om by vakbonde aan te sluit as om daaruit te bedank, want dit is die werker se enigste wapen op die oombllk teen kapitalistiese uitbuiting. Die K.G. het ook verwys na die Transvaalse H.N.P. leier se onlangse opmerking dat die O.B. kommunisties word omdat die O.B. ook vir die werker, soldaat en boer seggenskap in die regering wil gee. ,,Hierdie H.N.P.·leier wil die werker en soldaat se stem hê maar wil nie vir hulle seggenskap gee nie."

Dr. Van Rensburg het in hierdie verband ook melding gemaak van 'n reeks artikels wat in die afge­

lope tyd onder die naam van Dulcie Hartwell in ,Die Huisgenoot, 'n hoogstaande kultuurblad en die steunpilaar van die H.N.P. se perswese, verskyn. Sy is 'n medewerkster van Solly Sachs en is bekend vanweë haar kommunistiese gesindheid. Haar artikels word nie alleen in ,Die Huisgenoot" opgeneem nie maar dit word selfs vooraf deur die redakteur van die blad aangeprys. Ek vind daar niks verkeerd mee nie, maar stel u voor wat sou gebeur het as ,Die O.B." hierdie artikels sou geplaas het."

Engeland het in die Unie bestellings geplaas vir 219 miljoen pond blikke vleis en groente, waarvan reeds 15 miljoen afgelewer is, van die ingemaakte voedselsoorte sal slegs 33 miljoen pond tot beskikking van die Unie se eie bevolking geplaas word, d,w,s. minder as een agtste, en dit wanneer huisvroue uit wanhoop al dreig om die regering se koelkamers te bestorm vir kos.

JEUGOFFER

Cornelia Dumas van Kuilsrivier het 'n pakkie aan komandt Pereira gestuur; dit is opgemaak uit spaarpennies van haar sakgeld op kosskool en bevat die mooi bedraggie van £2-8-9. Dit gaan alles vir daardie maatjies wie se pappies geinterneer is.

WIL NIE SAAM WERK.

Met verwysing na die ossewabrandwag, het dr. Malan op 25 Augustus te Malmesbury die volgende uitlating gedoen, wat beskou kan word as sy antwoord op dr. Van Rensburg se aanbod tot samewerking van 22 Junie: Met die metodes van Tsjaka en Dingaan en van Chicago se onderwêreld het die H.N.P. nog nooit iets te doen gehad nie. Om nou te vra om die H.N.P. te koppel aan organisasies soos die van dr. Van Rensburg dan sê ek: Nee, nogmaals nee! (Die Burger, 26 Augustus).

Van die gekondenseerde melk (30 miljoen pond), ingemaakte groente (SA miljoen pond) en ingemaakte vrugte (39 miljoen pond) sal hierdie jaar minder as 7 persent vir gebruik in die Unie beskikbaar wees. Op hoe ‘n reuse skaal voedsel deur die Departement van verdediging opgehoop word, blyk uit die jongste stap van die regering waarvolgens die leër weekliks ‘n halfmiljoen pond blikkies vleis aan die publiek gaan verkoop vir solank die huidige tekort duur. Daar is ook kort gelede in die regeringspers ‘n berroep op stedelinge gedoen om hul eie groente te plant met die oog op die groot voorrade groente wat vir oorlogsgebruik die land uitgevoer sal word en die tekort wat dientengevoJge gaan ontstaan.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie