Afrikaner

INTERNASIONALE LIBERALE VERGIFTIGING VAN DIE MENSDOM

Waarheid bly n waarheid al glo niemand dit nieWaarmee in Suid Afrika geslaag is om ‘n hele soewerein onafhanklike volk te onteien van sy land, en daarin geslaag is om sy regering te vervang met ‘n swart meerderheidsregime, is ‘n fenomeen waarneembaar wat nou wêreldwyd toegepas word om die hele blankedom te ontsetel en uiteindelik assimileer te kry tot in vergetelheid.

Dit was net ‘n klemverskuiwing. Die klem op die noodsaak vir die handhawing van identiteit is vervang deur die klem te verskuif na eenheid in diversiteit. Daarmee saam verval wet en orde, prestasie, integriteit, eerlikheid en verantwoordelikheid. Wanneer enige van voornoemde waardes in hierdie diverse samelewing tersake kom, word dit bloot afgemaak as rassisme en diskriminasie wat deur wetgewing en die media buite verhouding opgeblaas word, ondersteun deur ‘n menseregte akte wat internasionaal gehandhaaf word.

Akademici, joernaliste, geskiedskrywers, predikante en veral die postmoderne politici wat ongeag geskiedkundige bewys van oorsaak en gevolg, politieke riglyne uit ons verlede nie net ignoreer nie maar afmaak as verkeerd, waarop die nuwe grondwet van Suid Afrika nou verbeter het. Almal mense wat hulleself aanmatig as slimmer as voormalige Afrikanerleiers onder wie Suid Afrika tot een van die mees vooruitstrewende lande in die wêeld ontwikkel het!

‘n Mens sidder om te hoor wat manne soos Leopold Scholtz, Dawie Roodt en SABRA - Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse Aangeleenthede se voorsitter oor die nuwe grondwet en die toekoms vir Suid Afrika te sê het. Die vergifting is hier onomkeerbaar en is daar slegs sporadiese krampe van nugterheid sigbaar.

Helen Zille se toetrede tot die Instituut vir rasse aangeleenthede word besing as ‘n aanwins in die debat wat dan nou ‘n middelklas van gematigdes in Suid Afrika as die enigste maatreël sien om die verval te stop. Verval wat juis deur die implimentering van hulle liberale en immorele beleid veroorsaak is.

Dit was juis die siening van denke en werke van onder andere Etienne Leroux, André P. Brink, Breyten Breytenbach, Wilma Stockenström en diesulkes, wat gehelp het om die politieke bewussyn van die Afrikaanse leserspubliek op ‘n subtiele wyse dermate te vergiftig dat enige verskil of opmerking wat anderskleuriges raak as rassisme en diskriminasie bestempel word.

President Donald Trump van die VSA se uitlating dat die vier nieblanke vroue van die Demokrate wat nie tevrede is met wat in die VSA besig is om te gebeur nie, na hulle lande moet teruggaan, is ‘n sprekende voorbeeld. Hy word onmiddellik aangeval as ‘n rassis en sy uitlatings as rassisties.

Italië se president Sergio Mattarella het Vrydag 14 Juniedie dekreet wat sy minister van Binnelandse sake, Matteo Salvini, opgestel het onderteken en bekragtig. Die dekreet bepaal dat NGO’s wat immigrante op see help om Italië binne te kom, met 50,000 Euro’s beboet sal word. Die hele Internasionale liberale gemeenskap het Salvini onmiddellik veroordeel.

Die verwerping van die skeidingsbeginsel en aanvaarding van die onbestaanbare gelykheidsbeginsel, het die hele wêreld te vergiftig. Die gelykstelling van alles en almal oorheers nog die werklikheid ten koste van beskaafdheid en vooruitgang. Die term volk en vaderland word gedemoniseer as ‘n verheffing tot afgod en elke postmoderne geestelike loop agter die “Dier” van liberalisme aan tenspyte van die sigbare vernietiging van alles van waarde as gevolg daarvan!

Die voorspoed en onge-ewenaarde vooruitgang van die Republiek van Suid Afrika sedert ons volksplanting, was allerweë aanvaar en geglo dat dit die seënende Hand van ons Hemelse Vader was in wie die meerderheid van ons voorouers se lewens-en-wêreldbeskouing geanker was. Nou word dit omgedraai en word daar verkondig dat dit juis hierdie voorspoed en vooruitgang was wat ons “god” geword het en waarom God die Vader ons nou straf deur dit alles weg te neem.

Die afwyking van die bewese suksesvolle beleid, die beleid van Afsonderlike Ontwikkeling, wat onmiskenbaar die oorsaak van die verval in Suid Afrika en elders verteenwoordig, daarvoor is die oë en ore dig gesluit! Dit word nou eerder saam met die ongelowiges, liberaliste, kommuniste, charismate en humaniste aangeval as onbybels en ‘n euwele beleid wat strafbaar met die dood behoort te wees. Is dit inderdaad deur die VN as ‘n misdryf teen die mensheid verklaar!

Die liberale gif se bedoeling is om ook die gelowiges met skuld te belaai omdat hulle weier om die leuen bo die werklikheid te aanvaar. Die wanbegrip vir die betekenis en bedoeling van die beleid van afsonderlike ontwikkeling waarvoor daar tyd nodig was om tot “volwassenheid” ontwikkel te word, is die vyande van die beleid se grootste struikelblok maar ook hulle eie grootste vyand en het die vyand van die hele wêreld se blankedom geword. ‘n Wêreld sonder blankes waarin die nie-blankes mekaar sal verteer en opeet!

Wat nodig is om Suid Afrika te red, is nugterheid oor ons verantwoordelikheid ten opsigte van ons Godgegewe erfenis en ferm en uitgesproke verset teen die ongeregtigheid wat besig is om hier voltrek te word onder die dekmantel van godsdienstige retoriek. By herhaling vra die AVP, Quo Vadis Afrikaner!