Afrikaner

REGEERAKKOORD IS AS SPOTGLANS

peter frans koops

MNR. PETER -FRANS KOOPS: "DIE REGEERAKKOORD IS NA MY SIENING AS DIE SPOTGLANS WAT IN PSALM 1 REEDS WORD GENOEM".


Psalm 1 vers 1

Welsalig hy wat op die spoor nie gaan
waar sondaars lok; wat op hul pad nie staan,
of neersit waar die spotglans in die oog is,
waar spotters vrolik spot met al wat hoog is;
maar wat Gods wet in stille mymering,
by dag en nag, weer in gedagt'nis bring.

 

Op 29 Oktober 2015, had ons 'n baie insiggewende vraaggesprek met die oprigter van die Spakenburgse Vryheidsparty mnr. Peter-Frans Koops wat die fasiliteer van sg. halaal ete aan asielsoekers aan te bied bevraagteken het. Tans sal ons hom vrae stel oor die regeerakkoord van die liberale VVD en die links-liberale D66, waar ook die CDA en die ChristenUnie gemeen het in deel te neem.

 

"Meneer Koops u trekt de vergelijking met psalm 1 waar er ernstig gewaarschuwd wordt om niet met de spotters mee te doen. Meent u wellicht dat de twee christelijke partijen niet bij de eerder genoemde VVD en D66 hadden moeten aanschuiven?"

"De vier partijen tonen met hun gedrag het afkeurenswaardige patroon dat ‘cordon sanitaire’ wordt genoemd. Dit is al jaren ook in België het geval waar men het Vlaams Belang van Filip Dewinter buiten de regering wil houden. Met de uitsluiting van de PVV, nota bene de 2e grootste partij, is er sprake van een smerig politiek spel. Vele miljoenen kiezers worden op deze wijze niet gehoord en monddood gemaakt. Dat CU en CDA aanschuiven bij de liberalen heb ik ietwat provocerend het samenrotten bij spotters genoemd. Dit met een verwijzing naar Psalm 1. Laten we wel wezen dat ik overigens geen haar beter ben dan diegene die bij spotters samenrotten. Elke christen heeft het streven om uit genade te leven en het goede te zoeken voor de mensheid. Maar een partij als D66 is in haar doen en laten nogal antichristelijk bezig. Alles wat naar God verwijst in het openbare leven wil de partij uitroeien. Zaken als abortus, euthanasie, het homohuwelijk en andere ethische zaken worden door D66 en VVD belicht vanuit een humanistisch anti-Goddelijk wereldbeeld. De D66 minister Els Borst joeg de christenen in het harnas met haar ‘Het is volbracht’ Enig gespot met God en gebod is D66 dus niet vreemd. Met het spastisch en onnodig op de agenda zetten van de genderneutraliteit, dus het tornen aan de scheppingsorde dat God man en vrouw schiep, spot men impliciet met de Schepper, die Zijn hoofd zal schudden als hij zijn brutale schepseltjes bezig ziet op aarde…"

spakenburgse vrijheids partij"Vind u dat zowel het CDA als de CU hun idealen hebben verkwanseld?"

"Deze partijen dragen beiden de C in hun naam. Ze willen politiek bedrijven op basis van de Bijbel als leidraad voor hun optreden. Persoonlijk ben ik niet zo gecharmeerd van de term christelijke politiek. Beter lijkt me te spreken van christenen in de politiek. Dat deze partijen hun idealen hebben verkwanseld kan ik pas beoordelen als ik goed zicht heb op hun idealen. Van het CDA weet ik dat zij bijvoorbeeld nooit tegen de komst van een nieuwe moskee zullen stemmen. Dit geldt ook voor de CU. Moslims kunnen volwaardig meedraaien in het CDA. Gekscherend wordt het CDA ‘Christenen Dienen Allah’ genoemd. De islam wordt door beide partijen als een godsdienst gezien in plaats van een politieke ideologie. Dat beide partijen het afschaffen van het raadgevend referendum goedkeuren is allesbehalve christelijk en rechtvaardig. De directe mening van het volk mag zo niet meer gehoord worden. CDA en CU zijn liever deel van het establishment dan dat ze waarden als rechtvaardigheid en eerlijkheid hoog houden in de politiek. Het enige positieve is dat CU en CDA de kans krijgen om beleid te maken vanuit het christendom, dit als tegengas tegen het humanisme en liberalisme. Maar ik vrees dat er dikwijls teveel water bij de wijn zal moeten worden gedaan".

"Er kwam naar voren dat er met geen woord gerept werd over de islam. Heeft dit wellicht geen prioriteit?"

"In mijn weblogartikel heb ik hierover al een en ander gezegd. De islam rukt op in West-Europa met het gevolg dat ook het geweld dat op grond van de islambronnen, koran en Hadith mag worden gebruikt toeneemt. De politiek wil de problemen niet bij de wortel aanpakken. De oplossing voor veel ellende is het Mohammedanisme in de grondwet inperken. Dit betekent dat er alleen ruimte mag zijn voor een sober gebedshuis zonder minaret. Maar niets van de islam in het openbare leven en het oproepen tot geweld en haatzaaiende prediking door fanatieke imams uitroeien. De politieke correctheid waar de vier partijen aan lijden tolereert geen kritische houding ten opzichte van de islam. Alles wordt gedaan om moslims te bevredigen. Diegenen die kritiek hebben op de islam op basis van 1. Wetenschappelijk onderzoek van de bronnen van de islam, koran, Hadith en de soenna van Mohammed, 2. Het constateren en beoordelen van islamitisch terreur en 3. Getuigenissen van ex-moslims wordt nu nota bene zelf haatzaaien verweten. Dit haatzaaien is wel in het regeerakkoord terechtgekomen. Dit is toch de omgekeerde wereld. De boodschapper van het slechte nieuws over de kwalijke kanten van de islam wordt door de politieke correctheid gestraft. Met Jezus Christus wordt de spot gedreven door cabaretiers, media en soms een politicus, maar kom alsjeblieft niet aanzetten met Mohammed dat dit een moordenaar, pedofiel en manipulator was, dan wordt je vogelvrij verklaard en staat je leven op het spel. In Indonesië is onlangs de christelijke gouverneur Ahok tot gevangenisstraf veroordeeld omdat hij alleen maar een paar koranverzen citeerde. Door de fundamentalisten werd dit gezien als heiligschennis van hun afgod allah. Voor de 4 partijen is het geen prioriteit om politieke middelen in te zetten om een verdergaande islamisering van Nederland tegen te gaan. Slechts bij de PVV en SGP is er sprake van deze bewustwording".

"Waarom zou met name de ChristenUnie dit niet durven te benoemen. Ze hebben immers net als de SGP en PVV geen moslims binnen hun gelederen opgenomen dus waar zouden ze dan voor moeten vrezen?"

"Wijlen arabist Hans Jansen zei ooit in een opstel dat er ook zelfs bij de ChristenUnie geen stagiaire ooit de opdracht heeft gehad om zich eens te verdiepen in de intenties van de islam wereldwijd. De naamchristenen vinden het wel best hoe de islam steeds meer voeten in de aarde zet. De CU stemt tegen het boerkaverbod, vindt islamitische kleding in overheidsgebouwen prima en aparte islamitische scholen hebben ook hun goedkeuring. Maar ook hier is er geen kritische houding omdat de CU bang is ook het bijzonder onderwijs met de gereformeerde en reformatorische scholen kwijt te raken. Dit is ongegronde angst en ook hier is maar één oplossing en dat is om in de grondwet op te nemen dat de Joods-Christelijke cultuur onze Leitkultur is, en dat het Mohammedanisme nooit en te nimmer dezelfde rechten zou mogen krijgen. Ik herhaal nog maar eens, het islamstandpunt van de CU vind ik nogal slappe hap en weinig strijdbaar. In het verleden stemde de CU voor de aanstelling van een omstreden imam in het leger. Een door de overheid betaalde baan waarbij deze  'geestelijke' door zijn anti-westerse prediking met name Marokkaanse soldaten in ons leger kan beïnvloeden. Met andere woorden: de integriteit en geloofwaardigheid van het leger werd op het spel gezet, en impliciet ook de veiligheid van onze eigen burgers. En destijds pleitte een CU politicus voor de erkenning van het Suikerfeest als nationale feestdag. Nee van de CU is weinig heil te verwachten in het islamdebat".

"Kan je stellen dat de woordjes  'jihad' en ' islam' onder druk van de twee liberale partijen niet zijn opgenomen omdat ze hun islamitische Kamerleden niet voor het hoofd willen stoten?"

"Het woord jihadisme komt wel voor in het regeerakkoord (zie mijn weblogartikel). Dat partijen moslims niet voor het hoofd willen stoten is natuurlijk een goed extra argument om maar niets over de kwalijke kanten van de islam te vermelden in het akkoord. Het zogenaamde cultuurrelativisme heeft zijn stempel gedrukt op veel politici. Culturen verschillen nu eenmaal en er zullen standpunten moeten worden ingenomen om kwalijke kanten van nieuwe culturen niet te tolereren. Maar velen zitten in de politiek om door iedereen aardig gevonden te worden. Dit kan natuurlijk niet".

"Wat is uw mening over deze door velen onterecht genoemde 'godsdienst' wiens invloed iedere dag maar weer blijft toenemen?"

"Haha, welnu u wilt weten wat mijn mening is over de islam? Na het lezen van veel boeken www.svpbunschoten.nl/bibliotheek.htm ben ik tot de conclusie gekomen dat de islam nul komma nul positieve bijdrage heeft voor kafirs als ik ben. Een kafir is een non-moslim die wel het een en ander af weet van de islam, maar die zich weigert te bekeren tot de islam. Door de eeuwen heen heeft de islam geweld gebruikt om haar expansiedrift uit te voeren. De geschiedenis herhaalt zich. Nu wordt het middel van de baarmoeder en immigratie gebruikt om terrein te winnen in Europa. De islam is 10% godsdienst, dus een god aanbidden in een gebouw, en 90% politiek systeem, dus een eigen rechtssysteem en het inrichten van de samenleving en openbare ruimte op basis van de islam. Rechten voor vrouwen staan onder druk. Met zaken als erfrecht, polygamie, vrouwenbesnijdenis en echtscheiding hebben vrouwen weinig tot geen rechten. Kindhuwelijken, moord bij apostatie (geloofsafval) is toegestaan en ook de democratie met haar scheiding van Kerk en Staat daar wil de islam niets van weten. Democratische wetten zijn niet geldig in de islam. Er is slechts een wet, de sharia, die rechtstreeks van afgod allah komt. Geweld wordt getolereerd op basis van vele haatverzen in de koran. Iedere dag worden er mensen vermoord in naam van de islam. www.thereligionofpeace.com. Het vrije denken en het vrije woord is niet toegestaan en kritiek op de islam mag niet en Mohammed is heilig verklaard terwijl hij gewoon zijn tegenstanders en vele Joden liet ombrengen zo staat het beschreven in de Hadith. Mohammed predikte GEWELD, Jezus predikte VREDE. Mijn mening is gevormd door zelfstudie van de bronnen en het horen van de mening van ex-moslims. Vele ex-moslims zijn blij dat ze zich bevrijd hebben van de banden van de islam. Zie Sam Solomon, Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan etc. Een moslim is een slaaf van allah en heeft nooit zekerheid van zijn eeuwig heil, ja alleen bij het moorden wachten er 72 maagden in de hemel. Allah is allesbehalve vergevingsgezind, termen als zonde en vergeving en het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus worden afgewezen in het Mohammedanisme. Kortom een moslim verdient mijn liefde maar ik gruwel van de islam".

"Het CDA in de persoon van meneer Buma, pleitte er in dat akkoord voor om schoolkinderen verplicht het Wilhelmus aan te leren. Nu is het zo dat dit Volkslied pas in 1932  en ook nog op aandringen van de toenmalige koningin Wilhelmina, het tot dan toe gebruikte 'Wien Neerlands bloed' moest vervangen. Ware het niet beter geweest om de kinderen met het echte Volkslied kennis te laten maken?"

"Iedere zichzelf respecterende basisschool zal haar leerlingen het volkslied het Wilhelmus laten leren zingen. Overigens vind ik dat de overheid een bescheiden rol moet innemen bij de inhoud van de lessen. In Nederland kan op basis van vrijheid van onderwijs iedere levensbeschouwing een type onderwijsinstelling invoeren. Ouders zijn vrij om een type onderwijs te kiezen dat bij hun levensbeschouwing hoort. Persoonlijk vind ik eigen islamitische scholen slecht voor de integratie van moslims in de Nederlandse samenleving. En dat voetballers van het Nederlands elftal hun onsportieve mond niet opendoen bij het spelen van het volkslied is beschamend. Het lijkt mij niet nodig om een nog ouder volkslied te leren op de scholen, maar scholen moeten vrij zijn in hun keuzen hierin".

"Er wordt wel eens gezegd dat de burgers de regering krijgen die ze verdienen.  Gaat dit nu ook op wanneer je bedenkt dat de Partij voor de Vrijheid, die als 2e partij van Nederland een grote overwinning behaalde op voorhand werd uitgesloten van regeringsdeelname?"

"Nederland is een seculier multiculti land geworden. De politiek heeft weinig gedaan aan de opkomst van de islam in het straatbeeld. Moskeeën verrijzen als paddenstoelen. Hoofddoekjes zijn meer en meer zichtbaar in het openbare leven en in winkels. Halal voedsel verovert de supermarkten. De PVV zal het tij niet alleen kunnen keren. De islam zal Europa nog meer proberen te veroveren dan nu al het geval is. Dit is een sluimerend proces. Pas als meer burgers dit gaat inzien zal het wel te laat zijn. Politici die alles doen om de islam geen strobreed in de weg te leggen zijn een nog groter gevaar dan het Mohammedanisme zelf. Ja en vele kiezers vinden dat het allemaal wel meevalt met de verkwanseling van de eigen cultuur. Blijkbaar verdient dit land een regering die de invloed van het christendom wil minimaliseren en die de afgoderij van de islam wil tolereren. CU en CDA spelen een marginale rol, maar zijn mijn inziens te zwak om echt een vuist te maken tegen de seculiere tijdgeest, waarin spotters de overhand hebben gekregen. Vergeet niet dat wie God verlaat smart op smart heeft te vrezen".

"In 2018 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Denkt u dat dit regeerakkoord zijn invloed zal hebben welk vakje de burgers rood zullen inkleuren?"

"De kans is groot dat veel kiezers hun keus in 2018 bij de gemeenten ook laten afhangen van wat de nieuwe regering tot dan toe heeft gepresteerd. Maar in de gemeenten doen ook veel lokale partijen mee die geen rekening hoeven te houden met landelijke belangen. De uitkomst is vaak onvoorspelbaar. Ik hoop in ieder geval wel dat velen zullen gaan stemmen en nog hun dankbaarheid tonen dat in Nederland nog sprake is van een parlementaire democratie. In veel landen ter wereld is het helaas bedroevender gesteld met het stemrecht van de burgers".

"Zou dit ook zijn weerslag kunnen hebben op de verkiezingsuitkomst van de Spakenburgse Vrijheids Partij?"


"Ik verwacht dit niet. Wel is het zo dat ik vanaf 2002 een stabiel politiek geluid heb laten horen in de gemeente Bunschoten, met een aantal collega's om mij heen die niet bang zijn om hun nek uit te steken. In 2015 heb ik voor de PVV op de kieslijst gestaan bij de verkiezingen van Provinciale Staten. Er hebben toen veel burgers op mij gestemd. Ik hoop dat deze kiezers mij in 2018 trouw zullen blijven. 
In de gemeente Bunschoten is in het straatbeeld zichtbaar dat veel jonge meisjes een hoofddoek zijn gaan dragen. Zelfs achter kassa's in winkels. Ik ben iedere keer weer verbaasd dat men als jong meisje er voor kiest, met of zonder dwang van het islamitisch milieu waarin ze opgroeien, om het vaak mooie haar te bedekken. Er wordt gesproken van een vrije wil van het meisje. Welnu, ik geloof dat als allah bestaat hij blijer zou worden als meisjes hun schoonheid zouden tonen in plaats van hun hoofd bedekken en er als een pinguïn gaan bijlopen. Overigens is het verschil van een boerka met een hoofddoek slechts een paar vierkante centimeter stof. Van grote moskeeën met minaretten is in Bunschoten nog geen sprake. Wel is het zo dat er afvallige moslims in het geheim naar de kerk moeten. Dat dit vandaag de dag gebeurt in Bunschoten is een kwalijke zaak. De islamisering vindt dus ook plaats in Bunschoten. Vergeef mij mijn harde woorden maar de islam woekert als een kankergezwel door heel Europa. Mogelijk laat God de invloed van de islam toe om Zijn kinderen op de proef te stellen. Dat predikanten hierover zelden of nooit preken, op basis van wat Openbaringen zegt met betrekking tot de opkomst van de antichrist in het einde der tijden vind ik een groot gemis. Overigens dank ik u voor de gelegenheid tot het geven van mijn mening. Ik ben een bescheiden mens, wil kind van God zijn en ben iedere dag op zoek naar de Waarheid. Gods zegen gewenst voor u en uw inwoners in Zuid-Afrika".

 

 

"We danken u hartelijk voor uw tijd en wensen u eveneens de rijke zegen van de Heere".

 

 

Lees ook asb by:  http://pfkoops.blogspot.nl/