Afrikaner

HY IS TOG NIE VER VAN ONS AF NIE

BybelHandelinge 17:15-34

sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie; want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag. (:27&28).

Ná die uittog van die volk Israel uit Egipte het God aan Moses verskyn om aan hom Sy verordeninge bekend te maak. God het hierdie verordeninge op kliptafels geskrywe. En Hy het aan Moses, toe Hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinai, die twee tafels van die Getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God. (Ex. 31:18). God het ook aan Moses opdrag gegee dat die volk vir Hom n heiligdom moes oprig sodat Hy in hulle midde kon woon. Ook moet hulle vir My n heiligdom maak, dat Ek in hulle midde kan woon. (Ex. 25:8). Die volk Israel het dus deur hierdie heiligdom geweet dat God in hulle midde is.

n Geruime tyd hierna is hierdie verbondsark vervang deur die tempel wat deur koning Salomo opgerig is. Wat hierdie huis betref, wat jy besig is om te bou as jy wandel in my insettinge en my verordeninge uitvoer en al my gebooie onderhou om daarin te wandel, dan sal Ek my woord wat Ek tot jou vader gespreek het, aan jou vervul; dan sal Ek onder die kinders van Israel woon en my volk nie verlaat nie. (1 Kon. 6:12&13).

Die volk Israel het egter ook soos koning Dawid meermale ervaar dat wanneer hulle van die weë van die HERE afwyk, Hy nie in hul midde teenwoordig was nie. Het Ú, o God, ons nie verwerp nie? En U trek nie uit, o God, saam met ons leërs nie. (Ps. 60:12). En hierdie man na aan God se hart het altyd geweet wat om te doen wanneer Hy met hierdie krisis (van Godverlatenheid) te kampe gekry het soek na Hom! o God, U is my God, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in n dor en uitgedroogde land, sonder water. (Ps. 63:2). Dit is presies dieselfde les wat ons in Jesaja 26:9 leer. Met my siel begeer ek U in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid. 

Die vraag is dan vandag: Waar sal ek en u na God gaan soek? Sal ons n reis na Jerusalem onderneem om vas te stel of ons Hom daar kan opspoor? U dink dalk dat God darem nie so ver is nie, want u het darem n kerk in die dorp waar u bly. As u van mening is dat u God slegs binne die kerkgebou vind dan is u dalk ook besig om n onbekende God te vereer sonder om Hom te ken net soos wat die inwoners van Athéne in die tyd van Paulus se sendingreise gedoen het. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken, verkondig ek aan julle. (Hand. 17:23).

Die heiligdom wat Moses opgerig het, was maar verganklik. En die heiligdom wat o.l.v. koning Salomo opgerig is, was maar verganklik. Maar hierna het Christus Jesus het in die vlees gekom om by ons woning te maak. Nadat Hy in gehoorsaamheid aan God die Vader ons ongeregtighede op Hom geneem het en die middelmuur van skeiding tussen ons en ons hemelse Vader afgebreek het, het Hy weer opgevaar na die Vader. Dit beteken allermins dat Hy nie meer onder ons woon nie en dat Hy ons alleen agtergelaat het nie. Hy het aan ons die Trooster gegee om by ons te bly en in elke gelowige se hart woning te maak. En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. (Joh. 14:16&17). Hy het die verganklike tempel met n onverganklike vervang en ook die verorderinge van God wat op kliptafels geskrywe was op die tafels van gelowiges se harte kom ingee. omdat julle duidelik n brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God; nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. (2 Kor. 3:3).

Dit mag dalk vir my en U lyk asof daar in ons huidige milieu nie meer plek vir die God van die Bybel in die samelewing is nie. Onthou egter dat Christus in die vlees maar net so min op hierdie aardbodem verwelkom was daarom dat Hy juis n marteldood gesterf het. Alhoewel Hy dalk nie as Erekoning in die wêreld ontvang is nie beteken nie dat ek en u nie na Hom moet soek en Hom as ons Erekoning in ons lewens kan vereer met die lof en eer wat Hom toekom nie. Inteendeel, ons as ware gelowiges het juis die geloofsverantwoordelikheid om ons van die wêreld af te sonder en eerder gedurigdeur na God en na Sy wil te soek as om na die dinge van hierdie wêreld te soek. Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, hulle sal vir My n volk wees. (2 Kor. 6:16).