1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691478

Besoekers aanlyn

Ons het 45 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WIL Ú HOM OOK BETER LEER KEN?

BybelLukas 19:1-10

“En hy het probeer om Jesus te sien, wie Hy was; maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was.” (:3).

Dit is menigmaal nie so belangrik wat ‘n mens doen as wat die gesindheid is waarmee jy dit doen nie. Ons lees in vers 3 van Lukas 19 dat Saggéüs nie alleen vir Jesus wou sien uit blote nuuskierigheid nie, maar sy begeerte was om Hom te leer ken. Ons lei dit af uit die woorde “wie Hy was”. Hy het dus al menigmaal van Jesus gehoor, maar hy wou Hom egter persoonlik leer ken.

Groot was Saggéüs se verbasing toe Jesus binne sigafstand kom en net daar gaan staan en Hom beveel om Hom van nader te leer ken. Dit is op hierdie stadium waar ons in vers 5 lees van die gesindheid waarmee Saggéüs Jesus se opdrag aanneem – met blydskap! “Hy maak toe gou en klim af en het Hom met blydskap ontvang.”

Die samelewing van Jérigo kon nie verstaan dat Jesus by ‘n sondige man soos Saggéüs wou tuisgaan nie. Ons sien egter dat Saggéüs nie Jesus se besoek aan hom ligtelik opgeneem het nie. Ons lees nie eens daarvan dat Jesus hom aangespreek het oor sy verkeerdheid alvorens hy dit bely het nie. Die teenwoordigheid van Jesus in sy lewe het hom tot skulderkenning beweeg. Die feit dat hy die vlekkelose Lam van God ontmoet het en werklik leer ken het, het hom tot die besef van sy verdorwenheid gebring. Die feit dat Jesus hom nie a.g.v. sy foute verwyt en veroordeel het nie, het hom egter tot diepe nederigheid en dankbaarheid beweeg waaruit ‘n strewe na ‘n rein lewenswandel voortgevloei het.

Jesus het nie vir Saggéüs gedwing om sy foute uit die verlede reg te stel as ‘n vereiste vir redding nie. Juis omdat Saggéüs innig dankbaar was vir Jesus se genade oor hom, wou hy graag sy dankbaarheid betoon deur ‘n lewe van geregtigheid na te streef. Hy wou Jesus nie alleen met sy mond bely nie, maar ook met dit wat hy gedoen het.

Dit is ook waar dat Jesus nie vir een oomblik sê dat die lewenswyse wat Saggéüs tot op daardie stadium geleef het maar reg was of nie só erg was dat hy nie daaraan hoef te verander nie. Inteendeel, die woorde van vers 10 is ‘n aanduiding dat ‘n volharding op daardie lewensweg Saggéüs se ewige verlorenheid tot gevolg sou hê. Sy bekering van hierdie verkeerde weg het egter vir hom die lewe ingehou!

Die vraag kan dan ook vandag aan my en u gestel word: “Met watter gesindheid nader ek en u Jesus Christus in ons lewens?” Wanneer ek eredienste bywoon en Bybelstudie hou, is dit om mense se opinie van my te verander of is dit met ‘n opregte gesindheid en ‘n hunkering na die Woord? Hoe ironies is dit nie dat die “groot sondaar”, Saggéüs, hom tot Jesus bekeer het selfs nog voordag Jesus hom oor sy verkeerde lewe aangespreek het, maar menig Fariseërs en Skrifgeleerdes het volhardend in hul sonde gebly, ten spyte van soveel vermaninge deur Jesus Christus. Net so is daar vandag baie kerkgangers wat maklik die vinger na ander mense kan wys, maar wanneer die Woord tot hulle spreek oor verkeerdheid, is hulle aanvallend en ontkennend teenoor hierdie gesonde en lewensnoodsaaklike teregwysing.

Ons lewe in ‘n samelewing met ‘n uiters skeefgetrekte lewensbeskouing waar God en Sy Woord heeltemal uit die gesigsraamwerk verdwyn het. Laasgenoemde is natuurlik die direkte oorsaak daarvan dat hierdie lewensbeskouing so skeefgetrek het. Ons as God se kinders is egter bevoorreg om ons lewens steeds op ‘n gereelde grondslag voor Hom neer te lê om vir ons die dwalinge in ons lewe uit te wys. Die vraag is egter of ons bereidwillig is om Sy teregwysing te aanvaar en of ons dit, soos die wêreld, liefs wil verwerp. Hierdie is ‘n uiters kritieke saak in die lewe waaroor die Woord vir ons in geen duidelike taal onderrig nie. “Wie die Woord verag, moet dit ontgelde, maar hy wat die gebod vrees, ontvang vergelding.” (Spr. 13:13).

U voel dalk nie fisies klein vandag nie, maar in u gees voel u te gering om tot die heilige God van hemel en aarde te nader weens u tekortkominge. U voel dus geestelik te klein, onwaardig om voor Hom te verskyn, maar ek wil u vandag verseker dat dit juis die nederiges is wat deur Hom aangesien word. Dit is onder nederiges dat Hy woning maak en graag tuisgaan. “...maar aan die nederiges gee Hy genade.” Jak. 4:6. Dit was die tollenaar wat in Lukas 18 na God uitgeroep het: “...O God, wees my, sondaar, genadig.” In antwoord op nederigheid en afhanklikheid vind ons die bevestigende versekering in die woorde van 2 Kor. 12:9: “En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. ...”

Ek wil u dus ook vandag uitnooi om u oë en ore te spits in u geestelike lewe, want dalk is Jesus in die nabye omtrek in u lewe en u wil nie die geleentheid mis om werklik met Hom kennis te maak nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie